بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه تركيب اعضاء و نحوه انجام فعاليت "كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي"
عنوان تركيب اعضاء و نحوه انجام فعاليت "كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي"
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر فناوري اطلاعات و آمار > كميته راهبري ict توزيع در صنعت برق
مرتبط با سند
شماره 122105
از تاریخ 1397-03-13
تصویب کننده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved