بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه روش اجرايي قرارداد درمان دوره 98-97
عنوان روش اجرايي قرارداد درمان دوره 98-97
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > نظام انگيزشي صنعت برق
مرتبط با سند
شماره 21381/500
از تاریخ 1397-04-06
تصویب کننده معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved