بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه به تمامي دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم
عنوان بخشنامه به تمامي دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 66111
از تاریخ 1397-02-18
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > برنامه پنجساله توسعه > برنامه ششم
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved