بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند ت ماده 63 قانون برنامه ششم در خصوص پيش بيني اعتبار حق انشعاب جهت مدارس ساخته شده توسط خيرين مدرسه ساز
عنوان آيين نامه اجرايي بند ت ماده 63 قانون برنامه ششم در خصوص پيش بيني اعتبار حق انشعاب جهت مدارس ساخته شده توسط خيرين مدرسه ساز
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 33934/ت54690هـ
از تاریخ 1397-03-22
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > برنامه پنجساله توسعه > برنامه ششم
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved