بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري در اجراي ماده 19 قانون مديريت خدمات كشوري
عنوان دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري در اجراي ماده 19 قانون مديريت خدمات كشوري
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 122135
از تاریخ 1397-03-13
تصویب کننده  
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > قانون مديريت خدمات كشوري
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved