بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل روش اجرايي ارزيابي برترين هاي نظام پيشنهادهاي شركت توانير
عنوان روش اجرايي ارزيابي برترين هاي نظام پيشنهادهاي شركت توانير
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي توزيع
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • كليه شركت هاي تابعه
  • توانير
مرتبط با سند
شماره 3
از تاریخ 1397-03-27
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved