بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي انواع پلمپ
عنوان پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي انواع پلمپ
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > پيش نويس خاص
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1397-03-19
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > پيش نويس خاص
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved