بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز تنظيم ساعت كاري ادارات به استانداري ها به استناد تبصره بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم
عنوان تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز تنظيم ساعت كاري ادارات به استانداري ها به استناد تبصره بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 32072/ت55420هـ
از تاریخ 1397-03-19
تصویب کننده  
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > برنامه پنجساله توسعه > برنامه ششم
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved