بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه اصلاحي تصويب نامه افزايشات حقوق كاركنان دولت موضوع بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
عنوان اصلاحي تصويب نامه افزايشات حقوق كاركنان دولت موضوع بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 23051/ت55313هـ
از تاریخ 1397-03-19
تصویب کننده  
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > بودجه سنواتي > سال 1397
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved