بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه
عنوان دستورالعمل پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه
جالب توجه:
  خارج توانير
 • كليه شركت هاي توزيع
 • كليه شركت هاي برق منطقه اي
 • كليه شركت هاي تابعه
 • توانير
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1397-02-28
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهاد هاي صنعت برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • نظام پيشنهادهاي توانير > شركت توانير
 • نظام پيشنهادهاي توانير > شركتهاي زير مجموعه
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved