بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها-ويرايش سوم
عنوان آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها-ويرايش سوم
جالب توجه:
  خارج توانير
 • كليه شركت هاي توزيع
 • كليه شركت هاي برق منطقه اي
 • كليه شركت هاي مديريت توليد
 • كليه شركت هاي تابعه
 • توانير
مرتبط با سند
شماره 3
از تاریخ 1397-02-31
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > معاون بهره وري و سيستمهاي مديريت > كميته اجرايي نظام پيشنهادها
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • نظام پيشنهادهاي توانير > شركت توانير
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved