بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، ح، ط، ي و م تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
عنوان آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، ح، ط، ي و م تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > تامين منابع مالي
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1397-02-24
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <SPAN style="FONT-SIZE: 13px; FONT-FAMILY: BYekan, Tahoma, Arial; WHITE-SPACE: normal; TEXT-TRANSFORM: none; WORD-SPACING: 0px; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: #333333; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">هيئت وزيران در جلسه ????/?/?? به پيشنهاد شماره ??????? مورخ ????/??/??&nbsp;سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ي) و (م) تبصره (?) ماده واحده&nbsp;قانون بودجه سال ???? كل كشور را&nbsp; تصويب كرد</SPAN>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved