بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه ضوابط اجرايي بودجه سال 97
عنوان ضوابط اجرايي بودجه سال 97
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > تامين منابع مالي
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1397-01-23
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved