بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي ماده 6 آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396
عنوان تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي ماده 6 آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 162679/ت55004هـ
از تاریخ 1396-12-19
تصویب کننده  
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > دستورالعمل ، مصوبات و بخشنامه ها > ساير
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved