بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ابلاغ نظام نامه فناوري اطلاعات مكاني صنعت برق بخش انتقال وفوق توزيع
عنوان ابلاغ نظام نامه فناوري اطلاعات مكاني صنعت برق بخش انتقال وفوق توزيع
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر فناوري اطلاعات و آمار > GIS صنعت برق
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ  
تصویب کننده هيات مديره توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved