بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس پيشنويس دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران در شركت هاي توزيع نيروي برق
عنوان پيشنويس دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران در شركت هاي توزيع نيروي برق
جالب توجه:
  داخل توانير
 • معاونت هماهنگي توزيع
 • معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
  خارج توانير
 • كليه شركت هاي توزيع
 • كليه شركت هاي برق منطقه اي
مرتبط با سند
شماره 96/313/4432
از تاریخ 1396-12-02
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • شركت توانير > بخشنامه هاي معاملات
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved