بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه
عنوان دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 55/209900
از تاریخ 1396-09-25
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > برنامه پنجساله توسعه > احكام دائمي برنامه هاي توسعه
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved