بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل روش اجرائي نحوه بررسي و اصلاح پيش نويس هاي ارسالي شركت توانير در خصوص واحدهاي بازرگاني و تداركاتي
عنوان روش اجرائي نحوه بررسي و اصلاح پيش نويس هاي ارسالي شركت توانير در خصوص واحدهاي بازرگاني و تداركاتي
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع
  • معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
مرتبط با سند
شماره 313/3855
از تاریخ 1396-10-18
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved