بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ماده قانون اختصاص 20% امتيازات فرهنگي
عنوان اختصاص 20% امتيازات فرهنگي
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 96/19026/500
از تاریخ 1396-03-13
تصویب کننده معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved