بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ماده قانون ماده 27 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
عنوان ماده 27 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 1263379
از تاریخ 1396-04-19
تصویب کننده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved