بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ماده قانون مزاياي رزمندگان داراي گواهي از كميسيون ماده 5
عنوان مزاياي رزمندگان داراي گواهي از كميسيون ماده 5
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 96/40686/115
از تاریخ 1396-09-20
تصویب کننده وزارت نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved