بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اسناد تدوين شده سند ملي راهبرد انرژي كشور
عنوان سند ملي راهبرد انرژي كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع > طرح ملي كاهش تلفات انرژي
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1396-04-28
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن سند ملي راهبرد انرژي كشور
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved