بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل اجرائي انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور موضوع ماده 12 آئين نامه معاملات شركتهاي توزيع نيروي برق ايران
عنوان دستورالعمل اجرائي انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور موضوع ماده 12 آئين نامه معاملات شركتهاي توزيع نيروي برق ايران
جالب توجه:
  داخل توانير
 • معاونت هماهنگي توزيع
 • معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
  خارج توانير
 • كليه شركت هاي توزيع
 • كليه شركت هاي برق منطقه اي
 • كليه شركت هاي تابعه
مرتبط با سند
شماره 3
از تاریخ 1396-02-23
تصویب کننده توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • شركت توانير > بخشنامه هاي معاملات
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved