بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه هاي هوايي 20 و 33 كيلوولت
عنوان دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه هاي هوايي 20 و 33 كيلوولت
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > كثيرالمصرف
مرتبط با سند
شماره 11/4754
از تاریخ 1396-10-04
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > كثيرالمصرف
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved