بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اسناد تدوين شده كتاب خدمات دستگاه هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيك
عنوان كتاب خدمات دستگاه هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيك
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر فناوري اطلاعات و آمار > كميته راهبري ict توزيع در صنعت برق
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1396-04-28
تصویب کننده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved