بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
عملكرد گزارش اول ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها از تاريخ 96/03/22 تا 96/04/31
عنوان گزارش اول ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها از تاريخ 96/03/22 تا 96/04/31
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1396-05-04
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • نظام پيشنهادهاي توانير > شركت توانير
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved