بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل كاربردي مقابله با حوادث و خسارات سنگين جاني و مالي ناشي از زلزله در مناطق روستائي و شهري
عنوان دستورالعمل كاربردي مقابله با حوادث و خسارات سنگين جاني و مالي ناشي از زلزله در مناطق روستائي و شهري
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع > ايمني
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1396-02-25
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > نظارت بر توزيع > دستور العمل هاي نظارت بر توزيع
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved