بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11418 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
11627 فهرست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
11883 پيش نويس دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم در تعمير و نگهداري پست هاي زميني فشار متوسط
11884 شرح خدمات پيمانكار ساماندهي فيزيكي ،الكترونيكي و ميكروفيلم اسناد مالي
11626 ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
11625 ليست تكميلي تأمين كنندگان تائيد صلاحيت شده انواع تابلوهاي برق و پست هاي كمپكت
11876 پيش نويس دستورالعمل مديريت بارگذاري پست ها و فيدرهاي فشار ضعيف در شبكه هاي توزيع نيروي برق
11856 پيش نويس دستورالعمل پروانه ايمني
11881 قانون تفسير جزء (6) بند «ث» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
11839 دستوركار جلسه
11836 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي گشتاورسنج دستي
11837 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تكفاز چند تعرفه
11896 ابلاغيه حذف كاغذ و تحقق ايران الكترونيك
11885 قانون بودجه سال 98
11817 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11816 دستورالعمل نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11797 دستورالعمل ايمني در حفاري
11838 رد درخواست ابطال بخشنامه وزارت نيرو
11744 مستندات طرح فخيم
11596 دستورالعمل تحليل علل ريشه ايRCA
11730 لايحه مشاركت عمومي خصوصي
11724 آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه
11723 آيين نامه اجرايي جزء1 بند الف ماده 44 قانون برنامه ششم
11728 قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدماترساني به ايثارگران در خصوص بيمه درماني مكمل
11576 صورتجلسه سيزدهمين جلسه مشترك مسئولين ورزش صنعت آب و برق استان تهران 97/9/28
11786 مشمولين پوشش بيمه درماني ايثارگران
11787 مشمولين پوشش بيمه درماني ايثارگران
11785 تبديل وضعيت استخدامي كارگران ايثارگر داراي قرارداد ماده 124
9819 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت ويرايش1
10255 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم
11586 بيمه تكميلي ايثارگران بازنشسته شركتهاي غيردولتي
11584 بيمه درماني ايثارگران
11585 سامانه جامع ايثارگران وزارت نيرو
11583 بازنشستگي اختياري ايثارگران
11582 بيمه درمان ايثارگران بازنشسته
11517 دستورالعمل ارگونومي(مهندسي انساني) و ايمني كار با رايانه
11518 دستورالعمل تامين، استفاده، نگهداري و امحاء ابزار كار و لوازم حفاظتي فردي و گروهي
11556 آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي
11581 تبديل وضعيت ايثارگران
11579 بيمه درماني ايثارگران بازنشسته شركتهاي غيردولتي
11495 پيش نويس اوليه سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
3261 دستور العمل تعيين الزامات دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پلمپ هاي تجهيزات اندازه گيري
11520 دستور قضايي دادستان كل كشور در خصوص ماده 8 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
11507 تصويبنامه هيات وزيران در خصوص نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذيربط با بدهي همان اشخاص
11580 تبديل وضعيت استخدامي خواهر و برادر شهيد
11778 فرآيند اثر بخش تعريف نيازها و تعيين اولويت هاي تحقيقاتي
11779 مديريت و كنترل پروژه هاي تحقيقاتي و استانداردهاي مرتبط
11456 دستورالعمل ايمن سازي محيط كار در معابر عمومي
11477 قابليت ها و شاخص هاي مورد ارزيابي در ميز خدمت الكترونيك
11508 بخشنامه بودجه سال 1398 به همراه پيوستها
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved