بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11418 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
12059 دستورالعمل چشم انداز اصلاح ولتاژ شبكه هاي توزيع(طرح چاوش)
11626 ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
11296 پيش نويس دستورالعمل بهره برداري از تپ ترانس
11627 ليست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه (ويرايش 4)- فهام2
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم (ويرايش 4)-فهام2
12042 اينفوگرافيك نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي در صنعت برق
12027 دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم در تعمير و نگهداري پست هاي زميني فشار متوسط
12025 دوره مباني قراردادها، موافقتنامه ها و اعتبارات پروژه
12041 آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1398
11976 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه هاي آشكارساز خطا فشار متوسط هوايي
12004 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ثبات تابلويي
11997 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي فاصله نگهدار عايق (اسپيسر) خط هوايي كابل فاصله دار فشار متوسط
11998 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فاصله دار فشار متوسط و سيم نگهدارنده شبكه هوايي
11999 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيم گير مارپيچ و كلمپ انگشتي
11981 راهنماي استانداردسازي خودروي "اتفاقات" مورد استفاده در واحدهاي عملياتي شركت هاي توزيع نيروي برق
11978 روش اجرايي قرارداد درمان دوره 99-98
12098 ستورالعمل برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه  
12019 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن متني به عنوان ماده 47 به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12020 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن متني به عنوان ماده 47 به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12002 آيين نامه اجرايي بند ز ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
12001 آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12026 دوره تكنولوژي هاي نوين در شركت هاي توزيع
11977 دستورالعمل انجام وظايف مديريت اسناد بهمراه نامه ابلاغ شركت توانير و نامه معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو و نامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي
12003 آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
11963 دستورالعمل مديريت بار گذاري پستها و فيدرهاي فشار ضعيف
12022 دستورالعمل بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12012 آيين نامه اجرايي بندهاي الف،ب،ج،د،هـ،ز،ح،ط،ي،ك،ل،ن،ف،ص تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12006 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
11959 ابلاغ دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكيي ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و زيرمجموعه
11956 ابلاغ دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكيي ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و زيرمجموعه
12023 قانون اصلاح جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم
12007 آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11957 نامه تصويب دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكي، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و زير مجموعه
11958 نامه تصويب دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكي، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و شركت هاي زير مجموعه
12010 آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11962 آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 98
11961 تصويب نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات
12021 حد نصاب معاملات 1398
11836 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ابزار گشتاور دستي
12009 آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11960 دادنامه در خصوص حق سنوات
11884 شرح خدمات پيمانكار ساماندهي فيزيكي ،الكترونيكي و ميكروفيلم اسناد مالي
12024 لزوم ممانعت از سفرهاي غير ضروري و كاهش سفرهاي خارجي كاركنان دولت
11625 ليست تكميلي تأمين كنندگان تائيد صلاحيت شده انواع تابلوهاي برق و پست هاي كمپكت
11856 پيش نويس دستورالعمل پروانه ايمني
11881 قانون تفسير جزء (6) بند «ث» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
12011 آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11944 ضوابط اجرايي 1398
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved