بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11418 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
12117 دستورالعمل مديريت ولتاژ با استفاده از تنظيم تپ چنجر ترانس توزيع
11626 ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
12059 دستورالعمل چشم انداز اصلاح ولتاژ شبكه هاي توزيع(طرح چاوش)
12151 اصلاح تبصره ? ماده ? آيين نامه اجرايي بند الف ماده ? قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
12144 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي به منظور تامين منابع تعيين شده حداكثر تا مبلغ ??? هزار ميليارد ريال
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
12149 قانون الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
12107 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي چدني
12139 آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398كل كشور
12147 آيين نامه اجرايي تبصره ماده ? قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور
12105 پيشنويس الزامات و ضوابط تحويل شبكه هاي جديد به بهره برداري
12104 دستورالعمل ارزيابي تلفات ترانسفورماتورهاي قدرت  
12103 آرايش نصب كراس آرم ها
12102 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مودم هاي مورد استفاده در قرائت كنتورهاي هوشمند فهام2
12136 آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب و پ ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
12137 آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12106 تصويب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
12138 آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11627 ليست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه (ويرايش 4)- فهام2
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم (ويرايش 4)-فهام2
12042 اينفوگرافيك نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي در صنعت برق
12027 دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم در تعمير و نگهداري پست هاي زميني فشار متوسط
12141 الحاق تبصره به آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 و نظر مجلس درخصوص ابطال آن
12148 بخشنامه معاون حقوقي رييس جمهور درخصوص چگونگي تدوين و يا اصلاح بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي مرتبط با كسب و كار
12142 آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12025 دوره مباني قراردادها، موافقتنامه ها و اعتبارات پروژه
12041 آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1398
12140 آيين نامه اجرايي بند و و جزءهاي 3-2 و 4-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11976 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه هاي آشكارساز خطا فشار متوسط هوايي
12004 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ثبات تابلويي
12143 بخشنامه سازمان امور مالياتي موضوع احكام آيين نامه اجرايي تبصره 5 و بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 كل كشور
11997 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي فاصله نگهدار عايق (اسپيسر) خط هوايي كابل فاصله دار فشار متوسط
11998 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فاصله دار فشار متوسط و سيم نگهدارنده شبكه هوايي
11999 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيم گير مارپيچ و كلمپ انگشتي
11981 راهنماي استانداردسازي خودروي "اتفاقات" مورد استفاده در واحدهاي عملياتي شركت هاي توزيع نيروي برق
11978 روش اجرايي قرارداد درمان دوره 99-98
12098 ستورالعمل برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه  
12019 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن متني به عنوان ماده 47 به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12020 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن متني به عنوان ماده 47 به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12002 آيين نامه اجرايي بند ز ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
12001 آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12026 دوره تكنولوژي هاي نوين در شركت هاي توزيع
11977 دستورالعمل انجام وظايف مديريت اسناد بهمراه نامه ابلاغ شركت توانير و نامه معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو و نامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي
12003 آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
11963 دستورالعمل مديريت بار گذاري پستها و فيدرهاي فشار ضعيف
12022 دستورالعمل بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12012 آيين نامه اجرايي بندهاي الف،ب،ج،د،هـ،ز،ح،ط،ي،ك،ل،ن،ف،ص تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
12006 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved