بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11418 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
11356 دستورالعمل نحوه تعاملات در زمينه ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق
11420 آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1397
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي تك فاز چند تعرفه ويرايش 3/1
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم ويرايش 3/1
11336 مجموعه دستورالعملهاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت
11337 دستورالعمل شناسايي و محاسبه برق مصرفي غير مجاز
11299 پيش نويس دستورالعمل تحليل علل ريشه اي(RCA)
11296 پيش نويس دستورالعمل بهره برداري از تپ ترانس
11281 دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
11236 پيش نويس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي ، الكترونيكي ، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي
11219 ايمن سازي محيط كار در معابر عمومي
11421 تبديل وضعيت استخدامي كاركنان متقاضي انتقال از كلان شهرها
11220 دستورالعمل ايمني كار با رايانه
11221 دستورالعمل حفاري
11223 نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11277 فرم 13 صفحه اي تعريف پروژه در حوزه تحقيقات
11218 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
10800 «دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف MCCB »
11419 نحوه مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
11176 تصويب نامه درخصوص نيروگاههاي موضوع تبصره يك بند ب ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44  
11180 قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي سال 1396  
11135 ويرايش دوم روش اجرايي محاسبه عايدات حاصل از اجراي پيشنهادهاي كمي،فايل اكسل محاسبه صرفه جويي به همراه مثال
11169 سهميه ايثارگران در آزمون بكارگيري نيروي حجمي
11170 سهميه ايثارگران در اخذ مجوز استخدام
11177 آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 درخصوص پرداخت چهل درصد امور پژوهشي
11157 آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 درخصوص پرداخت چهل درصد امور پژوهشي
11217 دستورالعمل بهره برداري و عملكرد بهينه مراكز داده طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام)
11146 ضوابط تكميل قرارداد خريد
11276 آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1397
11175 آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال1397  
11179 قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1397  
11077 يوست2-پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار pm و Gis -شرح خدمات pm مبتني بر GIS
11081 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص بند (ز) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
11166 تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران براساس بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه
11168 تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران
11062 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11165 احتساب مناطق جنگي
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
11055 آيين نامه اجرايي تبصره (14 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
11050 آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1397
11063 روش اجرايي قرارداد درمان دوره 98-97
11167 اصلاح دستورالعمل نيازسنجي و استخدام شركت هاي وابسته
11171 افزايش ساليانه دستورالعمل تجليل از ايثارگران
11037 جدول تبديل واحد حاملهاي انرژي
11035 روش اجرايي ارزيابي پيشنهادها در شركت توانير
11036 روش اجرايي ارزيابي برترين هاي نظام پيشنهادهاي شركت توانير  
11083 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
11047 آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1397
11049 آيين نامه اجرايي بند ت ماده 63 قانون برنامه ششم در خصوص پيش بيني اعتبار حق انشعاب جهت مدارس ساخته شده توسط خيرين مدرسه ساز
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved