بانک اطلاعات جلسات و صورتجلسات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
جلسات
گزارش
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان
14553 كميته بهره وري
14537 مصاحبه پروژه پايلوت بهره وري
14536 شوراي راهبري مديريت استراتژيك
14518 جلسه كميسيون راهبري توسعه مديريت
14480 جلسه هفتم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14488 مقت ملاقات به آقاي خاكساري(حراست توزيع خراسان رضوي)
14567 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
14566 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
14377 تست
14360 جلسه سيزدهم 13 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/08/05
14294 جلسه ششم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14322 جلسه سی و ششم برسي پروژه هاي پايلوت
14260 تست
14359 جلسه دوازدهم 12 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/07/03
14293 جلسه پنجم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14321 جلسه سی و پنجم برسي پروژه هاي پايلوت
14358 جلسه يازدهم 11صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/06/04
14217 جلسه چهارم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14320 جلسه سی و چهارم برسي پروژه هاي پايلوت
14357 جلسه دهم 10 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/05/03
14126 جلسه سوم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14565 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
14019 جلسه سی و سوم برسي پيشنهاد پروژه هاي پايلوت جديد
14084 جلسه نهم 9 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/04/06
13985 جلسه هفدهم كارگروه پورتال سازماني
14564 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13982 جلسه دوم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14563 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13928 جلسه شانزدهم كارگروه پورتال سازماني
14018 جلسه سی و دوم برسي پيشنهاد پروژه هاي پايلوت جديد
14264 جلسه سوم خلاصه مذاكرات
14083 جلسه هشتم 8 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/02/18
13906 جلسه يکم كارگروه مديريت و به روز رساني محتوا ي وب سايت/پرتال توانير
14562 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
14017 جلسه سی و يکم برسي پيشنهاد پروژه هاي پايلوت جديد
14082 جلسه هفتم 7 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1397/01/22
13816 جلسه عمومي حراست
14263 جلسه دوم خلاصه مذاكرات
14081 جلسه ششم 6 صورتجلسه كميته نظام مديريت اسناد مالي 1396/12/06
14016 جلسه سیم برسي پيشنهاد پروژه هاي پايلوت جديد
14560 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
14249 جلسه ششم خلاصه مذاكرات
14248 جلسه پنجم خلاصه مذاكرات
14542 جلسه سوم همسوسازي اهداف بهره برداري در شركت هاي توزيع نيروي برق
13684 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13736 جلسه پانزدهم كارگروه پورتال سازماني
13716 جلسه بیست و نهم برسي پيشنهاد پروژه هاي پايلوت جديد
14262 جلسه يکم خلاصه مذاكرات
14541 جلسه دوم همسوسازي اهداف بهره برداري در شركت هاي توزيع نيروي برق
13683 صورت جلسه مديريت پروژه
جلسات و صورتجلسات - شرکت توانير
© 1387-1389 Tavanir, all rights reserved