به اطلاع کليه شرکتهاي تابعه مي رساند گزارش افزايش سرمايه شرکتهاي برق منطقه اي از محل تجديد ارزيابي براي شرکت برق منطقه اي گيلان به عنوان دومين شرکت توسط دفتر مجامع و نظارت مالي وصول شد.بدينوسيله از معاونت مالي و پشتيباني شرکت برق منطقه اي گيلان و تيم تجديد ارزيابي براي پيگيري و جديت در اين امر تشکر و قدرداني مي گردد.
مهوش روح اله زاده
رئيس کميته تجديد ارزيابي دارايي هاي صنعت برق