به اطلاع کليه شرکتهاي تابعه مي رساند اولين گزارش افزايش سرمايه شرکتهاي برق منطقه اي از محل مازاد تجديد ارزيابي براي شرکت برق منطقه اي مازندران توسط دفتر مجامع عمومي و نظارت مالي وصول شد. بدينوسيله از معاونت محترم مالي و پشتيباني شرکت برق منطقه اي مازندران براي پيگيري و جديت در اين امر تشکر و قدرداني مي گردد

مهوش روح اله زاده
رئيس کميته تجديد ارزيابي دارايي هاي صنعت برق