هيات بازرسي کل کشور مستقر در شرکت توانير آماده دريافت پيشنهاد ها ، انتقاد ها و شکايات از شرکت توانير و شرکت هاي زير مجموعه آن ، از طرق دريافت نامه به آدرس پستي
تهران -انتهاي بزرگراه کردستان -خيابان رشيد ياسمي - شرکت توانير - ساختمان شماره 4 (شهيد قاسمي )طبقه سوم شماره 22 يا

پست الکترونيک
bazrasi.kollekeshvar@yahoo.com
مي باشد