برون سپاري ارائه خدمات حراست فيزيکي در بيست و سه حوزه نگهباني با تعداد برآوري 84 نفر نگهبان در محدوده شرکت توزيع نيروي برق تبريز
از  1397/11/13    تا  1397/11/30

  • دريافت فايل ضميمه 
  • دريافت فايل ضميمه 
  • دريافت فايل ضميمه