بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
2601 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي روغن عايقي براي مصرف ترانسفورماتور توزيع
5353 خريد و راه اندازي سيستم ERP
5354 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي براي طرح فهام
2901 ابلاغ استاندارد فراداده - صنعت برق - مطالعات پايه اس دي اي صنعت برق ايران بخش توليد ،انتقال و فوق توزيع-
2342 پيوست 2 لايحه بودجه 1390 كل كشور
2343 پيوست 3 لايحه بودجه 1390 كل كشور
2344 پيوست 4 لايحه بودجه 1390 كل كشور
2361 قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران
2345 ماده واحده
4744 برقگير هاي فشار متوسط 33 كيلو ولت سيليكوني
782 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني وآزمون هاي خازن هاي ثابت فشار ضعيف سه فاز
3287 در خصوص معافيت ايثارگران از پرداخت هزينه تحصيل در دانشگاه و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي
2284 دستورالعمل ارائه گزارش پيشنهاد در دست اجرا
2281 دستورالعمل ارزيابي پيشنهادها (براي كارشناسان نظام پيشنهادهاي شركت توانير)
2283 دستورالعمل معرفي گروه مجري و برنامه اجراي پيشنهاد
2282 راهنماي كاربران نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير
2261 دستورالعمل تعيين الزامات،معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي كنتورهاي ديجيتالي تكفاز چند تعرفه
2062 دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران (آئين نامه معاملات شركتهاي تابعه توانير)
5360 مجوز اجرا و استفاده از تسهيلات مال جهت تجهيزات اصلي 5050 مگاوات نيروگاههاي بخاري
5362 مجوز احداث و استفاده از تسهيلات مالي جهت سد و نيروگاه برقابي خراسان 3
5356 مجوز احداث و استفاده از تسهيلات مالي جهت سد و نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي آزاد
5358 مجوز احداث و استفاده از تسهيلات مالي جهت سد ونيروگاه برقابي خراسان 2
2038 ضوابط نظارت بر وضعيت انجام فعاليتهاي مرتبط با پياده سازي و بروزرساني سيستم اطلاعات مکاني (GIS) شبکه توليد، انتقال و فوق توزيع
5764 اصلاحيه آيين نامه ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
5725 آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري
5769 تصويبنامه تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري
1501 مجوز محيط زيست براي استقرار مولدها در مناطق شهري
5641 واگذاري نيروگاه منتظر قائم
5642 واگذاري نيروگاه فارس
1488 دستورالعمل سنجش سلامت كاركنان صنعت آب و برق
1241 آئين نامه تشكيل كميته راهبري و اجرايي آموزش كاركنان وزارت نيرو
1242 ابلاغ آئين نامه كارآموزي
1246 دستورالعمل اجرايي آموزشهاي عمومي رايانه
1247 دستورالعمل اجرايي نظام جامع آموزش
1248 دستورالعمل معادلسازي
1249 دستورالعمل نيروگاههاي جديدالاحداث
1250 دوره هاي بلند مدت مديريت صنعتي آموزش
1251 ماموريت آموزشي ايثارگران
1252 نظام جامع آموزش
6035 الحاق تبصره (4) به ماده (19) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب - 1366
4764 كابل فشار ضعيف-با هادي مسي و عايق-PVC
4765 كابل فشار ضعيف-با هادي مسي و عايق-XLPE
4762 كابل فشار ضعيف 1كيلو ولت با هادي آلومينيومي و عايق-pvc
4763 كابل فشار ضعيف-با هادي آلومينيومي عايق-XLPE
5744 آيين نامه بند (ز) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري
1221 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص واگذاري نيروگاههاي اروميه، چابهار، جهرم، اردبيل وقائن
1062 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش فشرده
1201 دستورالعمل الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پست كمپكت پيش ساخته
5763 آيين نامه اجرايي مواد (84)، (86) ، (87) ، (90) ، (91) و ( 93) قانون مديريت خدمات كشوري
5755 آيين نامه دور كاري ( كار در خانه)
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved