بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
4603 بند 129 قانون بودجه سال 1390
4319 بند 129 قانون بودجه سال 1390
4245 بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
2641 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني توزيع 0،4/20 kV – ويرايش شماره 1
2704 ستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مقره هاي كامپوزيتي اتكايي ،آويزي و كششي 11و20و33 كيلوولت
3303 در مورد فرزندان شهداي شاغل در شركت هاي تابعه
3299 برخورداري رزمندگان شاغل در شركت هاي چهار گانه وابسته از امتياز گروه تشويقي و پايه ستواني
3302 دستورالعمل اجرايي تجليل و تكريم از ايثار گران
4742 برقگير هاي فشار متوسط 33 كيلو ولت سراميكي
4781 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره برداري و سرويس و نگهداري پست هوايي
3312 تامين هزينه هاي درماني عزيزان جانباز
5746 آيين نامه اجرايي ماده (40) قانون مديريت خدمات كشوري
4604 بند 33 قانون بودجه سال 1390
4313 بند 33 قانون بودجه سال 1390
5352 مجوز ترك تشريفات قراردادهاي كاهش تلفات سيستان و بلوچستان
4314 بند 105 قانون بودجه سال 1390
4605 بند 105 قانون بودجه سال 1390
4311 جزء 1 بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي اجرا در سال 1390
4223 ماده (22) قانون برنامه پنجم توسعه
5904 بخش چهارم - تسهيلات ارزي
3306 عدم كسر ماليات از خدمات و تسهيلات رفاهي
4325 دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه
5771 بخشنامه اجرايي ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري
2561 دستور العمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ترانسفورماتورهاي روغني توزيع 20 كيلوولت
4315 الحاق عبارت ( جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) بعد از عبارت ( و فرزندان شهدا) در بند 126 قانون بودجه سال 1390
5403 الحاق عبارت (و جانبازان هفتاد درصد و بالا) بعد از عبارت ( وفرزندان شهدا) در بند (126) به قانون بودجه سال 1390 كل كشور
4608 اصلاح ماده 10 آيين نامه اجرايي جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390
4322 اصلاح ماده 10 آيين نامه اجرايي جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390
3309 بخشنامه ، تفويض اختيار تبديل وضعيت كار كنان شركتي در شركت هاي وابسته
3310 بخشنامه ، تفويض اختيار تبديل وضعيت كار كنان شركتي در شركت هاي وابسته
3123 پيش نويس دستورالعمل والزامات فني مورد نياز جهت جايابي بهينه نقاط مانور و رينگ در شبكه توزيع
2582 دستور العمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سركابل هاي حرارتي 33كيلوولت براي كابل هاي تك رشته و سه رشته با عايق خشك
2581 دستور العمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سركابل هاي حرارتي 20 كيلوولت براي كابل هاي تك رشته و سه رشته با عايق خشك
5767 بخشنامه نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي
2881 نظام جديد آموزش كاركنان
2601 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي روغن عايقي براي مصرف ترانسفورماتور توزيع
5353 خريد و راه اندازي سيستم ERP
5354 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي براي طرح فهام
2901 ابلاغ استاندارد فراداده - صنعت برق - مطالعات پايه اس دي اي صنعت برق ايران بخش توليد ،انتقال و فوق توزيع-
2342 پيوست 2 لايحه بودجه 1390 كل كشور
2343 پيوست 3 لايحه بودجه 1390 كل كشور
2344 پيوست 4 لايحه بودجه 1390 كل كشور
2361 قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران
2345 ماده واحده
4744 برقگير هاي فشار متوسط 33 كيلو ولت سيليكوني
782 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني وآزمون هاي خازن هاي ثابت فشار ضعيف سه فاز
3287 در خصوص معافيت ايثارگران از پرداخت هزينه تحصيل در دانشگاه و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي
2284 دستورالعمل ارائه گزارش پيشنهاد در دست اجرا
2281 دستورالعمل ارزيابي پيشنهادها (براي كارشناسان نظام پيشنهادهاي شركت توانير)
2283 دستورالعمل معرفي گروه مجري و برنامه اجراي پيشنهاد
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved