بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
4764 كابل فشار ضعيف-با هادي مسي و عايق-PVC
4765 كابل فشار ضعيف-با هادي مسي و عايق-XLPE
4762 كابل فشار ضعيف 1كيلو ولت با هادي آلومينيومي و عايق-pvc
4763 كابل فشار ضعيف-با هادي آلومينيومي عايق-XLPE
5744 آيين نامه بند (ز) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري
1221 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص واگذاري نيروگاههاي اروميه، چابهار، جهرم، اردبيل وقائن
1062 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش فشرده
1201 دستورالعمل الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پست كمپكت پيش ساخته
5763 آيين نامه اجرايي مواد (84)، (86) ، (87) ، (90) ، (91) و ( 93) قانون مديريت خدمات كشوري
5755 آيين نامه دور كاري ( كار در خانه)
4682 دستورالعمل نحوه انجام نظارت و گزارش دهي توسط ناظرين
4681 راهنماي شركتهاي مشاوره نظارتي در زمينه نحوه سازماندهي، برنامه ريزي و تعاملات  
4683 مجموعه ضوابط و تعاملات شركتهاي توزيع با شركتهاي مشاور در زمينه نظارت عاليه بر آنها
4684 مجموعه ضوابط و سطح اختيارات شركتهاي مشاور نظارتي و ناظرين  
4685 مجموعه فرمهاي گزارش دهي مرتبط با نظارت عاليه شركتهاي توزيع نيروي برق  
1487 نصاب معاملات
5747 آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي
812 نرخ پايه قرارداد خريد تضميني برق مولدين مقياس كوچك 89
1486 رفع مشكل نقدينگي
811 2. نامه مديريت شبكه درخصوص كنتورهاي منصوبه
5750 آيين نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوري
1325 آيين نامهنظام بيشنهادهاي شركت توانير
1484 رعايت مفاد مواد 110 و 272 قانون مالياتهاي مستقيم و مفاد ماده 132قانون محاسبات عمومي كشور
1483 فرمت بازنگري شده گزارش هيات مديره
5752 آيين نامه اجرايي تيصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري
810 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي هادي هاي هوايي مسي
1485 قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات
1482 دستورالعمل تهيه گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب
5751 آيين نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري
5749 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
5762 آيين نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري
5745 آيين نامه بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري
5772 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري
797 3. ابلاغ تفاهم نامه همكاريهاي مشترك في مابين وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست
5748 آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري
5761 آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
5657 واگذاري نيروگاه آبادان
5656 واگذاري نيروگاه دماوند
796 4. مجوز محيط زيست براي مولد هاي توليد همزمان گروه الف
795 فرم 13 صفحه اي تعريف پروژه ها
1481 اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
798 قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري وچگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي 133919
5726 آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
5753 آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
793 5. ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
791 ابلاغ نظامنامه GIS وزارت نيرو و استقرار سيستم اطلاعات مكاني و توصيفي صنعت برق در بخش توزيع
792 تعيين دامنه مناسب ترين قيمت پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي
788 پاسخ سازمان حسابرسي به پرسش فني شماره 73
784 آيين نامه اموال شركتهاي توزيع
789 آيين نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته و معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved