بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
4591 تفسير مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه سال 1390
3101 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
4317 بند 113 قانون بودجه سال 1390
4592 بند 113 قانون بودجه سال 1390
3042 دستورالعمل تعيين الزامات, معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي مقره هاي چيني(سراميكي) و شيشه اي
3041 دستورالعمل تعيين الزامات, معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي دوربين گرمانگاري( ترموويژن)
4255 بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه
4243 ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه
4594 بند 119 قانون بودجه سال 1390
5765 بخشنامه در خصوص اصلاح ماده (19)
4745 كليد هاي فشار متوسط --اتوريكلوزرهاي هوايي خلاء سه فاز در شبكه هاي هوايي20 كيلوولت
2941 آئين نامه برنامه ريزي آموزشي شركتهاي مديريت توليد
4302 جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390
4593 جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390
3292 ارتقا بخش شغلي ايثارگران  
2981 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
3289 محاسبه بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان 70%و بالاتر
3290 محاسبه بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان 70%و بالاتر
4303 بند 119 قانون بودجه سال 1390
3313 بازگشت به كار عزيزان ايثا رگر
3311 تسهيلات استخدامي و اجتمايي جانبازان و فرزندان شهيد
3307 معافيت مالياتي حقوق و مزاياي فرزندان معزز شهدا
2921 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
3308 در خصوص اجراي مفاد بند الف ماده 44 قانون پنجم توسعه جهوري اسلامي ايران
4595 بند 100 قانون بودجه سال 1390
4318 بند 100 قانون بودجه سال 1390
3021 تعيين تكليف دستگاههاي اجرايي مبني بر نظارت بر انجام وظايف از جانب كارمندان مبتني بر دقت ،سرعت ،صداقت و
4257 بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه
4587 اصلاح بند 10 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390
2841 پيش نويس دستورالعمل حريم باني حفظ ونگه داري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
5643 154978
2821 بودجه مستقل آموزش
4596 قانون استسفاريه به بند 16 قانون بودجه سال 1390
4304 قانون استسفاريه به بند 16 قانون بودجه سال 1390
3305 تاميين مسكن آزادگان ،جانبازان و خانواده شهدا
5770 دستوالعمل ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
2861 دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 20 قانون خدمات كشوري
4597 بند 1 ماده واحده قانون بودجه 1390
4306 بند 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1390
5639 واگذاري نيروگاه سبلان
2801 پيش نويس دستورالعمل حريم باني حفظ ونگه داري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
4259 ماده (182) قانون برنامه پنجم توسعه
4251 ماده 118، بند (الف) ماده151 بند (ص) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
4598 تفويض اختبار تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع بند 31 قانون بودجه سال 1390
4307 تفويض اختبار تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع بند 31 قانون بودجه سال 1390
4726 فيوز فشنگي 400 ولت
3304 اصلاح بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
7945 قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم
4308 بند 91 قانون بودجه سال 1390
4606 جزء 1 بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي اجرا در سال 1390
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved