بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
3326 قانون بودجه سال 1390كل كشور
3321 ماده واحده سال 91
5635 واگذاري نيروگاه دماوند
3361 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي(سكسيونر) قابل قطع زير بار گازي
5359 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث 5050 مگاوات نيروگاه بخاري به سازمان توسعه برق ايران
5348 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث 5050 مگاوات نيروگاه بخاري به سازمان توسعه برق ايران
5346 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث پست و خطوط انتقال نيروي برق استانهاي فارس، اصفهان، چهار محال و بختياري، آذربايجان و اردبيل
5345 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي جهت شركت توانير، سازمان توسعه برق ايران، شركتهاي برق منطقه اي، سانا ، سابا و شركت مديريت شبكه برق ايران
5347 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي طرح 23 واحد نيروگاه سيكل تركيبي سازمان توسعه برق ايران
4324 دستورالعمل ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه
3261 دستور العمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي انواع پلمپ هاي پلي كربناتي و فلزي
5773 آيين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
5648 258322
5649 258324
5650 258325
5651 258326
5652 258327
5653 258328
5647 تصويب نامه هيات وزيران در اجراي بندهاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390
5646 تصويب نامه هيات وزيران در اجراي بندهاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390
5654 واگذاري نيروگاه طوس و بندرعباس
5655 واگذاري نيروگاه يزد
4588 اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390
4316 اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390
4589 الزام دولت به اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه سال 1390
4320 الزام دولت به اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه سال 1390
5645 253350
3241 در خصوص همايشها،شركتهاي مشاوره و آموزش
5754 آيين نامه اجرايي جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي
3501 سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران
5901 بخش اول - واردات كالا و خدمت
5902 بخش دوم - حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي
5768 يخشنامه براي اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت اشخاص حقوقي و موسسه هاي غير دولتي جهت برگزاري آزمون استخدامي
6044 دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزهاي كارمندان  
3141 آئين نامه برنامه ريزي آموزشي شركتهاي توزيع
3662 آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها
3128 دستورالعمل بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع برق
3125 دستورالعمل محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با اطلاعات محدود
3121 دستورالعمل مديريت ناوگان واحدهاي سيار در شبكه هاي توزيع نيروي برق
3124 دستورالعمل والزامات فني مورد نياز جهت جايابي بهينه خطاياب در شبكه توزيع
3122 راهنماي جامع كاربرد دستگاه تستر درمانور
3126 راهنماي روش استاندارد محاسبه شاخص قابليت اطمينان و تفسير آن
3127 راهنماي روش هاي تقويت قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع
3661 نظام نامه پيشنهادها
3082 آئين نامه آموزش پيمانكاران شركتهاي توزيع نيروي برق
3084 آئين نامه آموزش پيمانكاران شركتهاي مديريت توليد
3081 آئين نامه نيازسنجي آموزشي شركتهاي مديريت توليد
4309 اصلاح آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390
4590 اصلاح آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390
3061 ابلاغ آئين نامه نيازسنجي آموزشي شركتهاي توزيع
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved