بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
3125 دستورالعمل محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با اطلاعات محدود
3121 دستورالعمل مديريت ناوگان واحدهاي سيار در شبكه هاي توزيع نيروي برق
3124 دستورالعمل والزامات فني مورد نياز جهت جايابي بهينه خطاياب در شبكه توزيع
3122 راهنماي جامع كاربرد دستگاه تستر درمانور
3126 راهنماي روش استاندارد محاسبه شاخص قابليت اطمينان و تفسير آن
3127 راهنماي روش هاي تقويت قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع
3661 نظام نامه پيشنهادها
3082 آئين نامه آموزش پيمانكاران شركتهاي توزيع نيروي برق
3084 آئين نامه آموزش پيمانكاران شركتهاي مديريت توليد
3081 آئين نامه نيازسنجي آموزشي شركتهاي مديريت توليد
4309 اصلاح آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390
4590 اصلاح آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390
3061 ابلاغ آئين نامه نيازسنجي آموزشي شركتهاي توزيع
4321 تفسير مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه سال 1390
4591 تفسير مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه سال 1390
3101 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
4317 بند 113 قانون بودجه سال 1390
4592 بند 113 قانون بودجه سال 1390
3042 دستورالعمل تعيين الزامات, معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي مقره هاي چيني(سراميكي) و شيشه اي
3041 دستورالعمل تعيين الزامات, معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي دوربين گرمانگاري( ترموويژن)
4255 بند ه ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه
4243 ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه
4594 بند 119 قانون بودجه سال 1390
5765 بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 19
4745 كليد هاي فشار متوسط --اتوريكلوزرهاي هوايي خلاء سه فاز در شبكه هاي هوايي20 كيلوولت
2941 آئين نامه برنامه ريزي آموزشي شركتهاي مديريت توليد
4302 جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390
4593 جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390
3292 ارتقا بخش شغلي ايثارگران  
2981 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
3289 محاسبه بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان 70%و بالاتر
3290 محاسبه بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان 70%و بالاتر
4303 بند 119 قانون بودجه سال 1390
3313 بازگشت به كار عزيزان ايثا رگر
3311 تسهيلات استخدامي و اجتمايي جانبازان و فرزندان شهيد
3307 معافيت مالياتي حقوق و مزاياي فرزندان معزز شهدا
2921 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
3308 در خصوص اجراي مفاد بند الف ماده 44 قانون پنجم توسعه جهوري اسلامي ايران
4595 بند 100 قانون بودجه سال 1390
4318 بند 100 قانون بودجه سال 1390
3021 تعيين تكليف دستگاههاي اجرايي مبني بر نظارت بر انجام وظايف از جانب كارمندان مبتني بر دقت ،سرعت ،صداقت و
4257 بند هـ ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه
4587 اصلاح بند 10 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390
2841 پيش نويس دستورالعمل حريم باني حفظ ونگه داري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
5643 154978
2821 بودجه مستقل آموزش
4596 قانون استسفاريه به بند 16 قانون بودجه سال 1390
4304 قانون استسفاريه به بند 16 قانون بودجه سال 1390
3305 تاميين مسكن آزادگان ،جانبازان و خانواده شهدا
5770 دستوالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved