بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
5649 258324
5650 258325
5651 258326
5652 258327
5653 258328
5647 تصويب نامه هيات وزيران در اجراي بندهاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390
5646 تصويب نامه هيات وزيران در اجراي بندهاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390
5654 واگذاري نيروگاه طوس و بندرعباس
5655 واگذاري نيروگاه يزد
4588 اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390
4316 اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390
4589 الزام دولت به اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه سال 1390
4320 الزام دولت به اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه سال 1390
5645 253350
3241 در خصوص همايشها،شركتهاي مشاوره و آموزش
5754 آيين نامه اجرايي جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي
3501 سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران
5901 بخش اول - واردات كالا و خدمت
5902 بخش دوم - حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي
5768 يخشنامه براي اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت اشخاص حقوقي و موسسه هاي غير دولتي جهت برگزاري آزمون استخدامي
6044 دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزهاي كارمندان  
3141 آئين نامه برنامه ريزي آموزشي شركتهاي توزيع
3662 آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها
3128 دستورالعمل بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع برق
3125 دستورالعمل محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با اطلاعات محدود
3121 دستورالعمل مديريت ناوگان واحدهاي سيار در شبكه هاي توزيع نيروي برق
3124 دستورالعمل والزامات فني مورد نياز جهت جايابي بهينه خطاياب در شبكه توزيع
3122 راهنماي جامع كاربرد دستگاه تستر درمانور
3126 راهنماي روش استاندارد محاسبه شاخص قابليت اطمينان و تفسير آن
3127 راهنماي روش هاي تقويت قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع
3661 نظام نامه پيشنهادها
3082 آئين نامه آموزش پيمانكاران شركتهاي توزيع نيروي برق
3084 آئين نامه آموزش پيمانكاران شركتهاي مديريت توليد
3081 آئين نامه نيازسنجي آموزشي شركتهاي مديريت توليد
4309 اصلاح آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390
4590 اصلاح آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390
3061 ابلاغ آئين نامه نيازسنجي آموزشي شركتهاي توزيع
4321 تفسير مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه سال 1390
4591 تفسير مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه سال 1390
3101 پيش نويس دستوالعمل حفظ و نگهداري حريم شبكه هاي توزيع نيروي برق
4317 بند 113 قانون بودجه سال 1390
4592 بند 113 قانون بودجه سال 1390
3042 دستورالعمل تعيين الزامات, معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي مقره هاي چيني(سراميكي) و شيشه اي
3041 دستورالعمل تعيين الزامات, معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي دوربين گرمانگاري( ترموويژن)
4255 بند (هـ) ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه
4243 ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه
4594 بند 119 قانون بودجه سال 1390
5765 بخشنامه در خصوص اصلاح ماده (19)
4745 كليد هاي فشار متوسط --اتوريكلوزرهاي هوايي خلاء سه فاز در شبكه هاي هوايي20 كيلوولت
2941 آئين نامه برنامه ريزي آموزشي شركتهاي مديريت توليد
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved