بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
6126 آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
5387 بخشنامه افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1392
5848 آ - ابلاغ دستورالعمل بند (و) ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه
5658 واگذاري نيروگاه چابهار و سلطانيه
5659 واگذاري نيروگاه دماوند
4981 دستورالعمل هاي نصب،نظارت بر نصب،بهره برداري و سرويس و نگهداري پست پدمانتد
5634 واگذاري نيروگاه تبريز
5161 دستورالعمل تعيين الزامات،معيارهاي ارزيابي و آزمون هاي مقره هاي كامپوزيتي آويزي و كششي 11 و20 و 33 كيلو ولت
5181 ضوابط واگذاري طرحهاي نيمه تمام بر اساس جز (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
4941 دستور العمل تععين الزامات،معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي رله ثانويه اضافه جريان و اتصال زمين با تكنولوژِي ميكرو پروسسور
4881 دستور العمل تعيين الزامات معيار هاي ارزيابي فني و آزمون هاي -روكش دار فشار متوسط
4701 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره برداري و سرويس و نگهداري پست هوايي
5644 واگذاري نيروگاههاي شهيد رجايي 1 و 2 و مسجد سليمان
4743 دستورالعمل ارزيابي عملكرد كميته هاي تخصصي
4862 دستورالعمل هاي ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي شبكه هاي توزيع برق - تهيه برنامه مديريت بحران زلزله در شبكه هاي توزيع برق
5452 بخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل
4542 دستور العمل نحوه بررسي و برآورد خسارت به مشتركين خانگي
4841 بخشنامه جذب بيشتر كاركنان به نماز جماعت
6127 آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
8769 بند م ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
5101 بند 81 قانون بودجه سال 1391
1261 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و الزامات هاديهاي آلومينيوم آلياژي
4562 جزء (2-3-24) بند (3-24) سال 1391
4201 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 كيلوولت سيليكوني اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي
4202 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مقره هاي چرخي تك شيار و دو شيار فشار ضعيف
8774 پرداخت حق بيمه رزمندگان داوطلب
4271 ماده (228) قانون برنامه پنجم توسعه
4648 بند 89 قانون بودجه سال 1391
3841 دستورالعمل نصب، نظارت بر نصب،بهره برداري و سرويس و نگهداري پست پيش ساخته كمپكت غير فلزي
3861 دستورالعمل نصب، نظارت بر نصب،بهره برداري و سرويس و نگهداري پست پيش ساخته كمپكت فلزي
3821 دستورالعمل تعيين الزامات معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي جمپر باي پس موقت منعطف و گيره چند كاره عايق
4239 بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه
6104 بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه
3801 دستورالعمل تعيين الزامات معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي خود نگهدار فشار متوسط
4646 اصلاح جز 1 بند 22 قانون بودجه سال 1391
4267 بند (م) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه
4581 بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391
4232 بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391
8342 آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391
4234 بند 39 قانون بودجه سال 1391
4647 بند 66 قانون بودجه سال 1391
3882 دستورالعمل ارزيابي پيشنهادها
3881 دستورالعمل ارزيابي كارشناسان نظام پيشنهادها
4326 اصلاح ماده (8) دستورالعمل تبصره (2) ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه
3701 پيش نويس دستورالعمل تعيين حفاظت شبكه هاي توزيع نيروي برق
786 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني وآزمون هاي هاديهاي آلومينيوم با مغز فولاد(ACSR) ويرايش شماره 2
5640 واگذاري نيروگاههاي سنندج و پرند
4248 بند (ب) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه
3641 دستور العمل اجرائي عمليات خط گرم در شبكه هاي فشار متوسط
3621 دستورالعمل توليد و بهنگام رساني داده هاي مكاني و توصيفي حين فعاليت روزانه
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved