بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
7949 تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق سال 1391
3464 تصويبنامه در خصوص ضريب حقوق سال 1391
3461 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور
4221 بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجم توسعه
4230 تبصره ماده (41) قانون برنامه پنجم توسعه
4254 ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه
3381 پيش نويس دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم
5766 بخشنامه در رابطه با ضروريات مستند سازي براي ارتقاء به رتبه شغلي عالي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
4258 ماده ( 123) قانون برنامه پنجم توسعه
4260 ماده (184) قانون برنامه پنجم توسعه
6144 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
4244 تبصره ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه
4263 بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجم توسعه
4264 ماده (190) قانون برنامه پنجم توسعه
3322 پيوست 1- سال 91
3323 پيوست 2 - سال 91
3324 پيوست 3 - سال 91
3325 پيوست 4- سال 91
3326 قانون بودجه سال 1390كل كشور
3321 ماده واحده سال 91
5635 واگذاري نيروگاه دماوند
3361 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي(سكسيونر) قابل قطع زير بار گازي
5359 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث 5050 مگاوات نيروگاه بخاري به سازمان توسعه برق ايران
5348 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث 5050 مگاوات نيروگاه بخاري به سازمان توسعه برق ايران
5346 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث پست و خطوط انتقال نيروي برق استانهاي فارس، اصفهان، چهار محال و بختياري، آذربايجان و اردبيل
5345 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي جهت شركت توانير، سازمان توسعه برق ايران، شركتهاي برق منطقه اي، سانا ، سابا و شركت مديريت شبكه برق ايران
5347 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي طرح 23 واحد نيروگاه سيكل تركيبي سازمان توسعه برق ايران
4324 دستورالعمل ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه
3261 دستور العمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي انواع پلمپ هاي پلي كربناتي و فلزي
5773 آيين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
5648 258322
5649 258324
5650 258325
5651 258326
5652 258327
5653 258328
5647 تصويب نامه هيات وزيران در اجراي بندهاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390
5646 تصويب نامه هيات وزيران در اجراي بندهاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390
5654 واگذاري نيروگاه طوس و بندرعباس
5655 واگذاري نيروگاه يزد
4588 اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390
4316 اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390
4589 الزام دولت به اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه سال 1390
4320 الزام دولت به اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه سال 1390
5645 253350
3241 در خصوص همايشها،شركتهاي مشاوره و آموزش
5754 آيين نامه اجرايي جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي
3501 سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران
5901 بخش اول - واردات كالا و خدمت
5902 بخش دوم - حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved