بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
3947 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور (11-05-91)
5850 آ - دستورالعمل بند (ب) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه
5851 آ - دستورالعمل بند (ز) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه
5361 استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث كابل زير دريايي پهل - قشم (جدول زمانبندي بازپرداخت)
5344 تاييديه تامين توان مالي شركت توانير در ايفاي تعهدات مربوط به احداث نيروگاه فارس به روش BOT
5907 بخش هفتم - نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالا
4774 كات اوت-فيوز لينك 20 كيلوولت
4727 فيوز- پيشنويس اصلاح شده كاردي 400 ولت
4773 كات اوت-كات اوت فيوز- 20kV
4662 بند 80 قانون بودجه قانون بودجه سال 1391
4272 اصلاح تبصره ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده 118، بند (الف) ماده 151 و بند (ص) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
6022 تصويب نامه در مورد هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم
3521 ابلاغ نسخه سوم استاندارد GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع در سال 91
4253 بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجم توسعه
5903 بخش سوم - خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي
4261 ماده (185) قانون برنامه پنجم توسعه
4724 دستورالعمل تعيين الزامات, معيارهاي ارزيابي فني و ازمون هاي سكوهاي عايقي
4725 دستورالعمل تعيين الزامات, معيارهاي ارزيابي فني و ازمون هاي لوله و ميلههاي فايبرگلاس
4328 دستورالعمل ماده (221) قانون برنامه پنجم توسعه
7949 تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق سال 1391
3464 تصويبنامه در خصوص ضريب حقوق سال 1391
3461 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور
4221 بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجم توسعه
4230 تبصره ماده (41) قانون برنامه پنجم توسعه
4254 ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه
3381 پيش نويس دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم
5766 بخشنامه در رابطه با ضروريات مستند سازي براي ارتقاء به رتبه شغلي عالي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
4258 ماده ( 123) قانون برنامه پنجم توسعه
4260 ماده (184) قانون برنامه پنجم توسعه
6144 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
4244 تبصره ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه
4263 بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجم توسعه
4264 ماده (190) قانون برنامه پنجم توسعه
3322 پيوست 1- سال 91
3323 پيوست 2 - سال 91
3324 پيوست 3 - سال 91
3325 پيوست 4- سال 91
3326 قانون بودجه سال 1390كل كشور
3321 ماده واحده سال 91
5635 واگذاري نيروگاه دماوند
3361 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي(سكسيونر) قابل قطع زير بار گازي
5359 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث 5050 مگاوات نيروگاه بخاري به سازمان توسعه برق ايران
5348 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث 5050 مگاوات نيروگاه بخاري به سازمان توسعه برق ايران
5346 مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي جهت احداث پست و خطوط انتقال نيروي برق استانهاي فارس، اصفهان، چهار محال و بختياري، آذربايجان و اردبيل
5345 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي جهت شركت توانير، سازمان توسعه برق ايران، شركتهاي برق منطقه اي، سانا ، سابا و شركت مديريت شبكه برق ايران
5347 مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي طرح 23 واحد نيروگاه سيكل تركيبي سازمان توسعه برق ايران
4324 دستورالعمل ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه
3261 دستور العمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي انواع پلمپ هاي پلي كربناتي و فلزي
5773 آيين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
5648 258322
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved