بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
5884 706 - بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل
5885 710 - اطلاعات مقايسه اي
5886 720 - ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
6085 8- صكوك اسلامي (2)
4349 8- صورتجلسه شماره 161 (03-06-1389) تا 180 (21-02-1390)
5887 800 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس چارچوبهاي با مقاصد خاص- تجديدنظر شده1390
5888 805 - ملاحظات خاص در حسابرسي يك صورت مالي يا اجزاي يك صورت مالي-تجديدنظر شده 1390
1684 85- قانون بودجه سال 1385 كل كشور
1685 86- قانون بودجه سال 1386 كل كشور
1686 87- قانون بودجه سال 1387 كل كشور
5445 88- قانون بودجه سال 1388 كل كشور
5446 89- قانون بودجه سال 1389 كل كشور
6086 9- اصلاحات و الحاقات قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
4350 9- صورتجلسه شماره 181 (28-02-1390) تا 200 (03-12-1390)
5447 90- قانون بودجه سال 1390 كل كشور
5448 91- قانون بودجه سال 1391 كل كشور
7083 92- قانون بودجه سال 1392 كل كشور
7084 92-1- قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392
7085 93- قانون بودجه سال 1393
7087 94- قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق
7088 95- آيين نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع
7089 96- دستورالعمل شماره يك آيين نامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع ( نحوه انتقال دارائيها )
7090 97- دستـورالعمل نحوه مديريت منابع و ثبت و نگهداري حسابها
7091 98- قانون مالياتهاي مستقيم
1878 99- قانون ماليات بر ارزش افزوده
3541 bahrevari
1302 " آيين نامه تشكيل تيمهاي ورزشي " الف – دستورالعمل تشكيل تيم هاي ورزشي
1306 " آيين نامه جوائز مسابقات ورزشي " د – دستورالعمل جوائز مسابقات ورزشي
1305 " آيين نامه مسابقات ورزشي " ب – دستورالعمل نحوه برگزاري مسابقات ورزشي
1303 " آيين نامه ملبوس تيمهاي ورزشي " ج – دستورالعمل ملبوس تيم هاي ورزشي
1304 "آيين نامه انضباطي فعاليتهاي ورزشي سازمان توانير"
1307 "آيين نامه برگزاري كلاسهاي آموزشي " ه _ دستورالعمل برگزاري كلاسهاي آموزشي
1147 test  
1741 test  
1181 test  
4283 test1
1857 آئين نامه اجرائي الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات
1819 آئين نامه اجرائي بند «ب» ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه
1833 آئين نامه اجرائي بند «د» تبصره 12 قانون بودجه سال 1382 كل كشور
1834 آئين نامه اجرائي بند «د» تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور
1860 آئين نامه اجرائي بند ه ماه 29 قانون برگزاري مناقصات
1841 آئين نامه اجرائي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
1862 آئين نامه اجرائي نظام مستند سازي واطلاع رساني مناقصات
1851 آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت
1886 آئين نامه اجرايي بند «هـ» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام
1887 آئيـن نامه اجـرايي شيـوه هاي قيمت گذاري سهام موضوع بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
1842 آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
1806 آئين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
1807 آئين نامه اجرايي ماده (12) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
1888 آئين نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع فرآيند واگذاري سهام
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved