بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
5872 520 - روشهـاي تحليلـي
4362 5-2-قانون برنامه پنجم به همراه قوانين و مقررات تنفيذي و ارجاعي
7086 5-3- سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه
5873 530 - نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون -تجديدنظر شده 1383
5874 540 - حسابرسي براوردهاي حسابداري
5875 550 - اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389
5876 560 - رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه
5624 5/6/1392 طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم
5877 570 - تداوم فعاليت - تجديدنظر شده 1383
5878 580 - تاييديـه مـديران
5572 6- اوراق سلف
5692 6- خلاصه تحولات اقتصادي كشور 1390
4346 6- صورتجلسه شماره 101 (8-12-1386) تا 120 (13-09-1387)
4347 6- صورتجلسه شماره 121 (11-10-1387) تا 140 (29-07-1388)
5579 6- فرم مجوز شوراي اقتصاد(سرمايه گذاري از محل منابع داخلي)
5881 600 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389
5879 610 - ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي
5880 620 - استفاده از نتايج كار كارشناس
6084 7- صكوك اسلامي (1)
4348 7- صورتجلسه شماره 141 (13-08-1388) تا 160 (20-05-1389)
5576 7- فرم موافقتنامه داخلي درسال 1391
5882 700 - گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389
5883 705 - اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل
5884 706 - بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل
5885 710 - اطلاعات مقايسه اي
5886 720 - ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
6085 8- صكوك اسلامي (2)
4349 8- صورتجلسه شماره 161 (03-06-1389) تا 180 (21-02-1390)
5887 800 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس چارچوبهاي با مقاصد خاص- تجديدنظر شده1390
5888 805 - ملاحظات خاص در حسابرسي يك صورت مالي يا اجزاي يك صورت مالي-تجديدنظر شده 1390
1684 85- قانون بودجه سال 1385 كل كشور
1685 86- قانون بودجه سال 1386 كل كشور
1686 87- قانون بودجه سال 1387 كل كشور
5445 88- قانون بودجه سال 1388 كل كشور
5446 89- قانون بودجه سال 1389 كل كشور
6086 9- اصلاحات و الحاقات قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
4350 9- صورتجلسه شماره 181 (28-02-1390) تا 200 (03-12-1390)
5447 90- قانون بودجه سال 1390 كل كشور
5448 91- قانون بودجه سال 1391 كل كشور
7083 92- قانون بودجه سال 1392 كل كشور
7084 92-1- قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392
7085 93- قانون بودجه سال 1393
7087 94- قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق
7088 95- آيين نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع
7089 96- دستورالعمل شماره يك آيين نامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع ( نحوه انتقال دارائيها )
7090 97- دستـورالعمل نحوه مديريت منابع و ثبت و نگهداري حسابها
7091 98- قانون مالياتهاي مستقيم
1878 99- قانون ماليات بر ارزش افزوده
3541 bahrevari
1302 " آيين نامه تشكيل تيمهاي ورزشي " الف – دستورالعمل تشكيل تيم هاي ورزشي
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved