بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
1830 آئين نامه تعيين نرخ، شرايط و روش خريد خدمات انتقال در شبكه برق كشور
2241 آئين نامه طرح فراگيري زبان
6344 آئين نامه كميته راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات شركتهاي مديريت توليد
1801 آئين نامه معاملات شركت مادر تخصصي توانير
1803 آئين نامه معاملات شركتهاي تابعه
1802 آئين نامه معاملات شركتهاي توزيع
1805 آئين نامه معاملات شركتهاي توليد
1889 آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
1341 آئين نامه نيازسنجي و تامين نيروي انساني
4386 آزمون ظرفيت
4391 آزمون مصرف
1329 آشنايي با مهندسي ارزش-شماره 1-زمستان 1382
1330 آشنايي با مهندسي ارزش-شماره 2-بهار 1383
4384 آمادگي
14 آيين نامه اجرايي انتخاب دانشجو براي دوره هاي آموزشي بلند مدت وزارت نيرو
1694 آيين نامه اجرايي بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور
6284 آيين نامه اجرايي بند 19 قانون بودجه سال 1392
6244 آيين نامه اجرايي بند ب ماده 25
1695 آيين نامه اجرايي بند4 ماده واحده قانون بودجه1389
1696 آيين نامه اجرايي بند7 ماده واحده قانون بودجه1387
1697 آيين نامه اجرايي بند7 ماده واحده قانون بودجه1388
4355 آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق
2044 آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي
4352 آيين نامه اجرايي هيات تنظيم بازار
218 آيين نامه استخدامي كارگران شركت برق منطقه اي تهران
71 آيين نامه تدوين روش و تنظيم نمودار جريان كار
4354 آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور (موضوع بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه)
4353 آيين نامه تعيين نرخ، شرايط و روش خريد خدمات انتقال در شبكه برق كشور
5271 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و الحاقيه هاي آن
1865 آيين نامه خريد خدمات مشاوره
3283 آيين نامه درصد جانبازي
2321 آيين نامه دوركاري
5270 آيين نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاري
261 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي
265 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
707 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان سيستان وبلوچستان  
706 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان
708 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران
274 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز
709 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق قم  
710 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق همدان  
152 آيين نامه شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس
140 آيين نامه شركت مديريت توليد برق ايرانشهر
142 آيين نامه شركت مديريت توليد برق بعثت و ري و منتظرقائم و شهيد رجائي ، قم
143 آيين نامه شركت مديريت توليد برق بيستون
144 آيين نامه شركت مديريت توليد برق تبريز و آذربايجان غربي
153 آيين نامه شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح(غرب)
77 آيين نامه شركت مديريت توليد برق شهيد منتظري
154 آيين نامه شركت مديريت توليد برق كرمان
7284 آيين نامه ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved