بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
699 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
305 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان
294 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق شمالشرق تهران
296 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران
290 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان
697 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق شيراز
703 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران
694 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق كردستان
292 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق مركزتهران
881 آيين نامه معاملات شركت مديريت توليد برق (سهامي خاص)و تغييرات آن
604 آيين نامه معاملات شركتهاي سهامي توزيع نيروي برق
605 آيين نامه معاملات شركتهاي سهامي مديريت توليد برق
6308 آيين نامه نياز سنجي سال 85
6307 آيين نامه نيازسنجي سال 86
6306 آيين نامه نيازسنجي سال 88
6304 آيين نامه نيازسنجي سال90
5984 آيين نامه نيازسنجي و تامين نيروي انساني سال 91
6305 آيين نامه نيازسنجي و تامين نيروي انساني سال89
5805 ا - مفاهيم نظري گزارشگري مالي
1145 ابلاغ دستورالعمل بازديد ، آزمايش ،سرويس و نگهداري انشعابات مشتركان غير ديماندي تكفاز و سه فاز
6318 ابلاغيه اتصال به شبكه نيروگاههاي تجديدپذير
5944 احتساب سوابق كاركنان قرارداد معين
3288 ارائه مزايا به فرزندان شهداي معزز شاغل در شركت هاي تابعه و وابسته مشابه جانبازان 50 درصد
3314 ارتقا بخش شغلي
1243 ارزش علمي مدارك داخلي
1328 ارسال رويه هاي اجرايي توليد و آماده سازي اطلاعات مكاني و توصيفي پروژه هاي در دست اقدام و آتي
1926 اركان تعاوني
1964 اركان تعاوني
1963 اركان تعاوني
129 اساسنامه شركت مديريت توليد برق لوشان ( شهيد بهشتي )
131 اساسنامه شركت مديريت توليد برق منتظر قائم
133 اساسنامه شركت مديريت توليد برق نكا ( شهيد سليمي )
134 اساسنامه شركت مديريت توليد برق هرمزگان
308 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق استان فارس
287 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق استان كهكيلويه و بويراحمد
277 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران  
275 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق جنوبشرق تهران
285 اساسنامــه شركت توزيع نيروي برق خوزستان
309 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
282 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان
269 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان
286 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز
262 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز
307 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق شيراز
683 اساسنامه شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران
1852 اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت
73 اساسنامه شركت مديريت توليد برق اصفهان
76 اساسنامه شركت مديريت توليد برق بيستون
114 اساسنامه شركت مديريت توليد برق جنوب فارس
119 اساسنامه شركت مديريت توليد برق ري
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved