بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
7090 97- دستـورالعمل نحوه مديريت منابع و ثبت و نگهداري حسابها
7091 98- قانون مالياتهاي مستقيم
1878 99- قانون ماليات بر ارزش افزوده
3541 bahrevari
1302 " آيين نامه تشكيل تيمهاي ورزشي " الف – دستورالعمل تشكيل تيم هاي ورزشي
1306 " آيين نامه جوائز مسابقات ورزشي " د – دستورالعمل جوائز مسابقات ورزشي
1305 " آيين نامه مسابقات ورزشي " ب – دستورالعمل نحوه برگزاري مسابقات ورزشي
1303 " آيين نامه ملبوس تيمهاي ورزشي " ج – دستورالعمل ملبوس تيم هاي ورزشي
1304 "آيين نامه انضباطي فعاليتهاي ورزشي سازمان توانير"
1307 "آيين نامه برگزاري كلاسهاي آموزشي " ه _ دستورالعمل برگزاري كلاسهاي آموزشي
1147 test  
1741 test  
1181 test  
4283 test1
1857 آئين نامه اجرائي الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات
1819 آئين نامه اجرائي بند «ب» ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه
1833 آئين نامه اجرائي بند «د» تبصره 12 قانون بودجه سال 1382 كل كشور
1834 آئين نامه اجرائي بند «د» تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور
1860 آئين نامه اجرائي بند ه ماه 29 قانون برگزاري مناقصات
1841 آئين نامه اجرائي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
1862 آئين نامه اجرائي نظام مستند سازي واطلاع رساني مناقصات
1851 آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت
1886 آئين نامه اجرايي بند «هـ» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام
1887 آئيـن نامه اجـرايي شيـوه هاي قيمت گذاري سهام موضوع بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
1842 آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
1806 آئين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
1807 آئين نامه اجرايي ماده (12) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
1888 آئين نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع فرآيند واگذاري سهام
1879 آئين نامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه
1820 آئين نامه تعيين روش، نرخ و شرايط خريد و فروش برق در شبكه برق كشور
1821 آئين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور مورد اجرا از 1/8/1384
1830 آئين نامه تعيين نرخ، شرايط و روش خريد خدمات انتقال در شبكه برق كشور
2241 آئين نامه طرح فراگيري زبان
6344 آئين نامه كميته راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات شركتهاي مديريت توليد
1801 آئين نامه معاملات شركت مادر تخصصي توانير
1803 آئين نامه معاملات شركتهاي تابعه
1802 آئين نامه معاملات شركتهاي توزيع
1805 آئين نامه معاملات شركتهاي توليد
1889 آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
1341 آئين نامه نيازسنجي و تامين نيروي انساني
4386 آزمون ظرفيت
4391 آزمون مصرف
1329 آشنايي با مهندسي ارزش-شماره 1-زمستان 1382
1330 آشنايي با مهندسي ارزش-شماره 2-بهار 1383
4384 آمادگي
14 آيين نامه اجرايي انتخاب دانشجو براي دوره هاي آموزشي بلند مدت وزارت نيرو
1694 آيين نامه اجرايي بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور
6284 آيين نامه اجرايي بند 19 قانون بودجه سال 1392
6244 آيين نامه اجرايي بند ب ماده 25
1695 آيين نامه اجرايي بند4 ماده واحده قانون بودجه1389
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved