بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
5567 4- تكاليف قانوني معاونتها و شركتهاي مادر تخصصي در احكام قانون بودجه سال 1392
5690 4- شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري (شاخص تورم)
4344 4- صورتجلسه شماره 61 (27-02-1385) تا 80 (16-11-1385)
5577 4- فرم عملكرد احكام قانون بودجه سال 1390
3904 4- قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
3905 4-1- قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44
3170 4-1پيش نويس استاندارد كابل فاصله دارفشار متوسط
3171 4-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل فاصله دار فشار متوسط و الزامات آزمون
3173 4-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل فاصله دار فشار متوسطر
5864 450 - ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي
5695 5- شاخص هل عمده اقتصادي سال 1391
5568 5- صندوق توسعه ملي ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه
4345 5- صورتجلسه شماره 81 (01-12-1385) تا 100 (24-11-1386)
5578 5- فرم مجوز شوراي اقتصاد( استفاده از تسهيلات مالي خارجي)
3907 5- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
5865 500 - شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384
5866 501 - شواهد حسابرسي – اقلام خاص
5867 505 - تاييد خواهي برون سازماني - تجديدنظر شده 1383
5868 510 - حسابرسي نخستين - مانده هاي اول دوره
3906 5-1-لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
5872 520 - روشهـاي تحليلـي
4362 5-2-قانون برنامه پنجم به همراه قوانين و مقررات تنفيذي و ارجاعي
7086 5-3- سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه
5873 530 - نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون -تجديدنظر شده 1383
5874 540 - حسابرسي براوردهاي حسابداري
5875 550 - اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389
5876 560 - رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه
5624 5/6/1392 طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم
5877 570 - تداوم فعاليت - تجديدنظر شده 1383
5878 580 - تاييديـه مـديران
5572 6- اوراق سلف
5692 6- خلاصه تحولات اقتصادي كشور 1390
4346 6- صورتجلسه شماره 101 (8-12-1386) تا 120 (13-09-1387)
4347 6- صورتجلسه شماره 121 (11-10-1387) تا 140 (29-07-1388)
5579 6- فرم مجوز شوراي اقتصاد(سرمايه گذاري از محل منابع داخلي)
5881 600 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389
9021 6-1 - ارتقاء بهره وري انرژي الكتريكي در بخش هاي مختلف مصرف از طريق بهينه سازي
5879 610 - ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي
5880 620 - استفاده از نتايج كار كارشناس
6084 7- صكوك اسلامي (1)
4348 7- صورتجلسه شماره 141 (13-08-1388) تا 160 (20-05-1389)
5576 7- فرم موافقتنامه داخلي درسال 1391
5882 700 - گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389
5883 705 - اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل
5884 706 - بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل
5885 710 - اطلاعات مقايسه اي
5886 720 - ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
6085 8- صكوك اسلامي (2)
4349 8- صورتجلسه شماره 161 (03-06-1389) تا 180 (21-02-1390)
5887 800 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس چارچوبهاي با مقاصد خاص- تجديدنظر شده1390
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved