بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
7497 1380-115- فرم 79-71 تجديدارزيابي ساير داراييها سال 80
7562 1393-001- شناختي كلي از روش ABC و نمونه مساله حل شده
7499 1393-002- صورتجلسه شماره يك كميته تجديد ارزيابي دارايي هاي صنعت برق سال 93
7500 1393-003- صورتجلسه شماره دو كميته تجديد ارزيابي دارايي هاي صنعت برق سال 93
7563 1393-004- پيش نويس دستورالعمل تجديد ارزيابي داراييهاي صنعت برق سال 93
7522 1393-005- شيوه نامه شماره 1 نحوه تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت صنعت برق ايران -سال93
7782 1393-007- فرمهاي تجديد ارزيابي داراييهاي صنعت برق سال 1393
7844 1393-008- فهرست تكميلي بهاي تاسيسات پستها سال 1393
8102 1393-009- راهنماي يكنواختي محاسبات تجديد ارزيابي
3163 1-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري هادي روكش دار فشار متوسط
5626 16/5/1392 طرح الحاق يك تبصره به بند 78 قانون بودجه سال 1392
5625 16/5/1392 طرح الحاق يك تبصره به ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده
5565 2- بخش برق در قانون برنامه پنجم توسعه
4342 2- صورتجلسه شماره 21 (20-05-1383) تا 40 (21-04-1384)
5574 2- فرم پيشنهاد بند جهت درج در لايحه قانون بودجه سال 1392
3901 2- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
5694 2- گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور در تيرماه سال 1392 بر اساس سال پايه جديد
5853 200 - هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي -تجديدنظر شده 1386
5854 210 - قـرارداد حسابرسـي
3164 2-1پيش نويس استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف
5855 220 - كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386
3165 2-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل خودنگهدار فشار ضعيف و الزامات آزمون
5856 230 - مستندسازي - تجديدنظر شده 1386
3166 2-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل خود نگهدار فشار ضعيف
5858 240 - مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه ، در حسابرسي صورتهاي مالي -تجديدنظرشده1384
5857 240 - مستندسازي - تجديدنظر شده 1386
5859 250 - ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي
5627 25/4/1392 طرح لغو بند 58 قانون بودجه سال 92
5628 25/4/1392 طرح نحوه تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن
944 28.ايين نامه تعيين صلاحيت مشاوران
770 29.دستورالعمل آزمون اتصال مولد مقياس كوچك به شبكه فشار متوسط
5566 3- اهم بندهاي مرتبط با شركت توانير در قانون بودجه سال 1392 كل كشور
5693 3- شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
4343 3- صورتجلسه شماره 41 (28-04-1384) تا 60 (13-02-85)
5575 3- فرم موافقتنامه تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1392
3902 3- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
5860 300 - برنامه ريزي
941 30.راهنماي بكار گيري مشاور سرمايه گذاري
5861 315 - شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت
3167 3-1پيش نويس استاندارد كابل خود نگهدار فشار متوسط
1101 31.راهنماي نظارت بر قرارداد مولد هاي مقياس كوچك
5862 320 - اهميت در حسابرسي
3181 3-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل خودنگهدار فشار متوسط و الزامات آزمون
758 32.فرم تأييديه مشاور سرمايه گذاري
5863 330 - روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي
3169 3-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل خود نگهدار فشار متوسط
787 33.فرم تاييديه اتصال به شبكه
889 34.فرم درخواست معرفي نامه، موافقت نامه و پروانه احداث مولد مقياس كوچك
893 35.نمونه فرمت جديد پروانه احداث
892 36.نمونه فرمت جديد موافقت نامه
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved