بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
5862 320 - اهميت در حسابرسي
3181 3-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل خودنگهدار فشار متوسط و الزامات آزمون
758 32.فرم تأييديه مشاور سرمايه گذاري
5863 330 - روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي
3169 3-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل خود نگهدار فشار متوسط
787 33.فرم تاييديه اتصال به شبكه
889 34.فرم درخواست معرفي نامه، موافقت نامه و پروانه احداث مولد مقياس كوچك
893 35.نمونه فرمت جديد پروانه احداث
892 36.نمونه فرمت جديد موافقت نامه
3481 37.راهنماي درگاه خدمات الكترونيك وزارت نيرو
7322 38 .آيين نامه نحوه نظارت بر نيروگاه ها
5567 4- تكاليف قانوني معاونتها و شركتهاي مادر تخصصي در احكام قانون بودجه سال 1392
5690 4- شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري (شاخص تورم)
4344 4- صورتجلسه شماره 61 (27-02-1385) تا 80 (16-11-1385)
5577 4- فرم عملكرد احكام قانون بودجه سال 1390
3904 4- قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
3905 4-1- قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44
3170 4-1پيش نويس استاندارد كابل فاصله دارفشار متوسط
3171 4-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل فاصله دار فشار متوسط و الزامات آزمون
3173 4-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل فاصله دار فشار متوسطر
5864 450 - ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي
5695 5- شاخص هل عمده اقتصادي سال 1391
5568 5- صندوق توسعه ملي ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه
4345 5- صورتجلسه شماره 81 (01-12-1385) تا 100 (24-11-1386)
5578 5- فرم مجوز شوراي اقتصاد( استفاده از تسهيلات مالي خارجي)
3907 5- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
5865 500 - شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384
5866 501 - شواهد حسابرسي – اقلام خاص
5867 505 - تاييد خواهي برون سازماني - تجديدنظر شده 1383
5868 510 - حسابرسي نخستين - مانده هاي اول دوره
3906 5-1-لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
5872 520 - روشهـاي تحليلـي
4362 5-2-قانون برنامه پنجم به همراه قوانين و مقررات تنفيذي و ارجاعي
7086 5-3- سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه
5873 530 - نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون -تجديدنظر شده 1383
5874 540 - حسابرسي براوردهاي حسابداري
5875 550 - اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389
5876 560 - رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه
5624 5/6/1392 طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم
5877 570 - تداوم فعاليت - تجديدنظر شده 1383
5878 580 - تاييديـه مـديران
5572 6- اوراق سلف
5692 6- خلاصه تحولات اقتصادي كشور 1390
4346 6- صورتجلسه شماره 101 (8-12-1386) تا 120 (13-09-1387)
4347 6- صورتجلسه شماره 121 (11-10-1387) تا 140 (29-07-1388)
5579 6- فرم مجوز شوراي اقتصاد(سرمايه گذاري از محل منابع داخلي)
5881 600 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389
9021 6-1 - ارتقاء بهره وري انرژي الكتريكي در بخش هاي مختلف مصرف از طريق بهينه سازي
5879 610 - ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي
5880 620 - استفاده از نتايج كار كارشناس
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved