بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
7782 1393-007- فرمهاي تجديد ارزيابي داراييهاي صنعت برق سال 1393
7844 1393-008- فهرست تكميلي بهاي تاسيسات پستها سال 1393
8102 1393-009- راهنماي يكنواختي محاسبات تجديد ارزيابي
3163 1-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري هادي روكش دار فشار متوسط
5626 16/5/1392 طرح الحاق يك تبصره به بند 78 قانون بودجه سال 1392
5625 16/5/1392 طرح الحاق يك تبصره به ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده
5565 2- بخش برق در قانون برنامه پنجم توسعه
4342 2- صورتجلسه شماره 21 (20-05-1383) تا 40 (21-04-1384)
5574 2- فرم پيشنهاد بند جهت درج در لايحه قانون بودجه سال 1392
3901 2- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
5694 2- گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور در تيرماه سال 1392 بر اساس سال پايه جديد
5853 200 - هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي -تجديدنظر شده 1386
5854 210 - قـرارداد حسابرسـي
3164 2-1پيش نويس استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف
5855 220 - كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386
3165 2-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل خودنگهدار فشار ضعيف و الزامات آزمون
5856 230 - مستندسازي - تجديدنظر شده 1386
3166 2-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل خود نگهدار فشار ضعيف
5858 240 - مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه ، در حسابرسي صورتهاي مالي -تجديدنظرشده1384
5857 240 - مستندسازي - تجديدنظر شده 1386
5859 250 - ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي
5627 25/4/1392 طرح لغو بند 58 قانون بودجه سال 92
5628 25/4/1392 طرح نحوه تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن
944 28.ايين نامه تعيين صلاحيت مشاوران
770 29.دستورالعمل آزمون اتصال مولد مقياس كوچك به شبكه فشار متوسط
5566 3- اهم بندهاي مرتبط با شركت توانير در قانون بودجه سال 1392 كل كشور
5693 3- شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
4343 3- صورتجلسه شماره 41 (28-04-1384) تا 60 (13-02-85)
5575 3- فرم موافقتنامه تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1392
3902 3- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
5860 300 - برنامه ريزي
941 30.راهنماي بكار گيري مشاور سرمايه گذاري
5861 315 - شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت
3167 3-1پيش نويس استاندارد كابل خود نگهدار فشار متوسط
1101 31.راهنماي نظارت بر قرارداد مولد هاي مقياس كوچك
5862 320 - اهميت در حسابرسي
3181 3-2پيش نويس استاندارد تجهيزات و يراق آلات كابل خودنگهدار فشار متوسط و الزامات آزمون
758 32.فرم تأييديه مشاور سرمايه گذاري
5863 330 - روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي
3169 3-3پيش نويس استاندارد نصب-اجرا و بهره برداري كابل خود نگهدار فشار متوسط
787 33.فرم تاييديه اتصال به شبكه
889 34.فرم درخواست معرفي نامه، موافقت نامه و پروانه احداث مولد مقياس كوچك
893 35.نمونه فرمت جديد پروانه احداث
892 36.نمونه فرمت جديد موافقت نامه
3481 37.راهنماي درگاه خدمات الكترونيك وزارت نيرو
7322 38 .آيين نامه نحوه نظارت بر نيروگاه ها
5567 4- تكاليف قانوني معاونتها و شركتهاي مادر تخصصي در احكام قانون بودجه سال 1392
5690 4- شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري (شاخص تورم)
4344 4- صورتجلسه شماره 61 (27-02-1385) تا 80 (16-11-1385)
5577 4- فرم عملكرد احكام قانون بودجه سال 1390
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved