بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
1695 آيين نامه اجرايي بند4 ماده واحده قانون بودجه1389
1696 آيين نامه اجرايي بند7 ماده واحده قانون بودجه1387
1697 آيين نامه اجرايي بند7 ماده واحده قانون بودجه1388
4355 آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق
2044 آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي
4352 آيين نامه اجرايي هيات تنظيم بازار
218 آيين نامه استخدامي كارگران شركت برق منطقه اي تهران
71 آيين نامه تدوين روش و تنظيم نمودار جريان كار
4354 آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور (موضوع بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه)
4353 آيين نامه تعيين نرخ، شرايط و روش خريد خدمات انتقال در شبكه برق كشور
5271 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و الحاقيه هاي آن
1865 آيين نامه خريد خدمات مشاوره
3283 آيين نامه درصد جانبازي
2321 آيين نامه دوركاري
5270 آيين نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاري
261 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي
265 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
707 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان سيستان وبلوچستان  
706 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان
708 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران
274 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز
709 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق قم  
710 آيين نامه شركت توزيع نيروي برق همدان  
152 آيين نامه شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس
140 آيين نامه شركت مديريت توليد برق ايرانشهر
142 آيين نامه شركت مديريت توليد برق بعثت و ري و منتظرقائم و شهيد رجائي ، قم
143 آيين نامه شركت مديريت توليد برق بيستون
144 آيين نامه شركت مديريت توليد برق تبريز و آذربايجان غربي
153 آيين نامه شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح(غرب)
77 آيين نامه شركت مديريت توليد برق شهيد منتظري
154 آيين نامه شركت مديريت توليد برق كرمان
326 آيين نامه مالي سازمان توانير
30 آيين نامه مسافرتهاي خارجي كاركنان وزارت نيرو
5266 آيين نامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران
289 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان
693 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان ايلام
696 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر
291 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري
302 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان خراسان
690 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان زنجان
692 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
698 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان فارس
691 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان قزوين
695 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
704 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
278 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
702 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان مازندران
705 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق استان يزد
700 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
306 آيين نامه معاملات شركت توزيع نيروي برق جنوب خراسان
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved