بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس پيش نويس دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
عنوان پيش نويس دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1396-06-15
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved