بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس پيشنويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي (سكسيونر)قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبكه هاي هوايي 20 كيلوولت
عنوان پيشنويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي (سكسيونر)قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبكه هاي هوايي 20 كيلوولت
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > پيش نويس كثيرالمصرف
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1396-08-09
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > پيش نويس كثيرالمصرف
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved