بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
10537 دستورالعمل ارزيابي برترين هاي شركت هاي زيرمجموعه در نظام پيشنهادها
10395 پيشنويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي (سكسيونر)قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبكه هاي هوايي 20 كيلوولت
10516 پيش نويس دستورالعمل الزامات مقاوم سازي و تقويت پايه هاي بتني فرسوده شبكه توزيع
10519 بخشنامه بودجه سال 1397
10461 آيين نامه تضمين شركتهاي توزيع برق
10456 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10455 ابلاغ دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار 121 با سيستم GIS
10437 ابلاغ دستورالعمل محاسبه شاخص هاي مشترك محور قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع نيروي برق با اطلاعات محدود
10515 پيش نويس دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
10255 پيشنويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم ويرايش 3
10158 دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10295 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي روغن عايقي براي مصرف ترانسفورماتور توزيع
10300 تصويب نامه در خصوص بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم
10304 گزارش اول ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها از تاريخ 96/03/22 تا 96/04/31
10583 قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مالي سال 1395 كل كشور
10338 قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي
10355 كتاب خدمات دستگاه هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيك
10517 قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق ، گاز، فاضلاب و تلفن سال 1396
10339 قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز برق مصوب تير 1396
10296 آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 1396
10298 آيين نامه بند و تبصره 5 قانون بودجه 1396
10475 دستورالعمل راه اندازي و آزمايشات خطوط انتقال و فوق توزيع پس از اتمام عمليات اجرايي  
10301 آيين نامه بند الف. ب .ج د .ح تبصره 5 قانون بودجه 1396
10336 دستورالعمل بند الف ماده 6 احكام دائمي در خصوص ادامه اشتراك در صندوق بازنشستگي
10159 دستورالعمل كاربردي مقابله با حوادث و خسارات سنگين جاني و مالي ناشي از زلزله در مناطق روستائي و شهري
10440 دستورالعمل اجرائي انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور موضوع ماده 12 آئين نامه معاملات شركتهاي توزيع نيروي برق ايران
10302 تصويب نامه نصاب معاملات سال1396
10135 دستورالعمل مستندسازي و انجام نظارت عاليه بر اجراي پروژه هاي مقاوم سازي و تعويض پايه هاي بتني فرسوده كشور
10299 تصويب نامه افزايشات بازنشستگان 1396
10197 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور
10340 هزينه قابل قبول مالياتي بند 15 قانون بودجه
10016 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه پايانه راه دور(RTU) توزيع زميني و هوايي
9555 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش H
10036 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي چراغ هاي LED مورداستفاده در معابر محلي
10055 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي شالتر
10057 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف پست براي نصب در فضاي آزاد
10056 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي روشنايي معابر براي نصب در فضاي آزاد
10196 قانون بودجه سال 1396
10095 شيوه نامه محاسبه صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهاد- ويرايش اول
10116 اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1395
10058 آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها-ويرايش دوم
10017 اصلاحيه آيين نامه بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395
9995 مجموعه چك ليست نظارت بر وضعيت ايمني
10059 دستورالعمل ارزيابي پيشنهادها
10060 دستورالعمل ارزيابي عملكرد افراد و واحدها در نظام پيشنهادها
9975 دستورالعمل نحوه تدارك و خريدو فروش گواهي ظرفيت
9916 دستورالعمل عمليات اجرايي شناسايي و نحوه محاسبه هزينه برق مصرفي استفاده كننده غيرمجاز (فاقد انشعاب قانوني)
9895 معيارهاي تدوين يك آيين نامه اجرايي مطلوب
9875 پيش نويس دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار 121 با سامانه GIS
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved