بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
10016 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه پايانه راه دور(RTU) توزيع زميني
10075 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه پايانه راه دور(RTU) توزيع هوايي
9555 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش H
10036 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي چراغ هاي LED مورداستفاده در معابر محلي
10055 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي شالتر
10057 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف پست براي نصب در فضاي آزاد
10056 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي روشنايي معابر براي نصب در فضاي آزاد
10095 شيوه نامه محاسبه صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهاد- ويرايش اول
10116 اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1395
10058 آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها-ويرايش دوم
10015 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده چهارگوش
10017 اصلاحيه آيين نامه بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395
9995 مجموعه چك ليست نظارت بر وضعيت ايمني
10059 دستورالعمل ارزيابي پيشنهادها
10060 دستورالعمل ارزيابي عملكرد افراد و واحدها در نظام پيشنهادها
9975 دستورالعمل نحوه تدارك و خريدو فروش گواهي ظرفيت
9916 دستورالعمل عمليات اجرايي شناسايي و نحوه محاسبه هزينه برق مصرفي استفاده كننده غيرمجاز (فاقد انشعاب قانوني)
9895 معيارهاي تدوين يك آيين نامه اجرايي مطلوب
9875 پيش نويس دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار 121 با سامانه GIS
9855 اساس نامه سازمان پدافند غير عامل
9856 اساسنامه پدافند سايبري
9958 بند ك تأمين مسكن ايثارگري
9817 دستورالعمل بازديد، آزمايش، سرويس و نگهداري انشعابات مشتركان ديماندي
9816 دستورالعمل كابل كشي شبكه زميني
9815 دستورالعمل عيب يابي چراغ هاي روشنايي معابر شبكه هاي توزيع برق
9818 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي فيوز لينك 20 و 33 كيلوولت
9819 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت
9795 دستورالعمل ايمن سازي پايه هاي بتني در برابر برخورد وسايل نقليه
9796 دستورالعمل مديريت بار پستها و فيدرهاي فشار ضعيف
9955 كاهش ساعت كار بانوان
9827 آيين نامه اجرايي تبصره14 قانون بودجه سال 1395
9954 تسهيلات مسكن ايثارگران
9847 خاطرات دوران اسارت آزادگان سرافراز
9953 ضوابط فروش انرژي و انشعابات برق و بخشودگي هاي سال 95
9696 دستورالعمل مساعدت درماني 96-95
9846 واگذاري سهام از سوي وزارت جهاد كشاورزي
9957 اعمال افزايش ساليانه ضريب حقوق و دستمزد در دستور العمل تجليل از ايثارگران
9956 مزاياي رفاهي
9676 آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1395
9775 ضريب ريالي 95 سرباز نخبگان
9959 دستورالعمل اجرايي پوشش كاركنان
9678 آيين نامه اجرايي بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سال 1395
9621 بيمه نامه تامين حفظ و سلامت كاركنان- بيمه ايران 96-95
9620 بيمه نامه تامين حفظ و سلامت كاركنان- بيمه كارافرين 96-95
9618 بيمه نامه تامين حفظ و سلامت كاركنان- بيمه دانا 96-95
9619 بيمه نامه تامين حفظ و سلامت كاركنان- بيمه سينا 96-95
9617 روش اجرايي بيمه نامه تامين و حفظ سلامت كاركنان 96-95
9616 قرارداد درمان دوره 95-96
9535 قانون بودجه سال 1395
9952 افزايش 10% دستورالعمل تجليل از ايثارگران در سال 95
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved