بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11077 يوست2-پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار pm و Gis -شرح خدمات pm مبتني بر GIS
11081 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص بند (ز) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
11062 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
11055 آيين نامه اجرايي تبصره (14 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
11063 روش اجرايي قرارداد درمان دوره 98-97
11050 آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1397
11040 فرم محاسبه صرفه جويي حاصل از پيشنهادهاي كمي- ويرايش دوم
11037 جدول تبديل واحد حاملهاي انرژي
11035 روش اجرايي ارزيابي پيشنهادها در شركت توانير
11036 روش اجرايي ارزيابي برترين هاي نظام پيشنهادهاي شركت توانير  
11083 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
11047 آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1397
11049 آيين نامه اجرايي بند ت ماده 63 قانون برنامه ششم در خصوص پيش بيني اعتبار حق انشعاب جهت مدارس ساخته شده توسط خيرين مدرسه ساز
11079 آيين نامه اجرايي بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1397
11060 آيين نامه اجرايي تبصره 19 قانون بودجه سال 1397
11058 آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
11020 آموزش نحوه محاسبه شاخصهاي بهره وري براساس دستورالعمل
11017 دستورالعمل اندازه گيري شاخصهاي بهره وري
11018 اصلاحي تصويب نامه افزايشات حقوق كاركنان دولت موضوع بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
11021 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي انواع پلمپ
11019 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز تنظيم ساعت كاري ادارات به استانداري ها به استناد تبصره بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم
11076 تركيب اعضاء و نحوه انجام فعاليت "كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي"
11038 دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري در اجراي ماده 19 قانون مديريت خدمات كشوري
11039 دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري در اجراي ماده 19 قانون مديريت خدمات كشوري
11080 آيين نامه اجرايي بند ه تبصره 4 قانون بودجه سال 1397
11082 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري
10976 آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها-ويرايش سوم
10977 دستورالعمل پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه
10968 پيش نويس دستورالعمل تحليل علل ريشه اي (RCA)
10967 آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، ح، ط، ي و م تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
11051 بخشنامه به تمامي دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم
10955 آيين نامه اجرايي بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
10959 تصويب نامه افزايشات حقوق كاركنان دولت موضوع بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
10960 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور
10956 آيين نامه بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1397
10961 تصويب نامه درخصوص افزايش تعرفه هاي برق از ابتداي ارديبهشت1397
10957 آيين نامه بندهاي الف،ب،ج،د،ح،ط،ي،م تبصره 5 قانون بودجه سال 1397
10915 آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 5 قانون بودجه 1397
10916 آيين نامه اجرايي بند ز‍ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397
10899 قانون بودجه سال 1397
10918 آيين نامه اجرايي بند ت ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه
10919 بخشنامه حداقل دستمزد سال 1397
10897 ضوابط اجرايي بودجه 1397
10900 ضوابط اجرايي بودجه سال 97
10917 آيين نامه اجرايي بند ه‍ تبصره 7 قانون بودجه سال 1397
10902 دستورالعمل تدوين اطلس جامع آسيب پذيري شبكه هاي توزيع نيروي برق در مقابل رخدادهاي طبيعي در بستر GIS
10895 قانون بودجه سال 1397
10856 دستورالعمل ارزيابي عملكرد افراد و و واحدها در نظام پيشنهادها
10878 تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي ماده 6 آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved