بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
10856 دستورالعمل ارزيابي عملكرد افراد و و واحدها در نظام پيشنهادها
10877 آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست
10878 تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي ماده 6 آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396
10876 اصلاحات لايحه بودجه سال 1397 نسخه هفده اسفند
10855 دستورالعمل هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 و 33 كيلوولت (شبكه توزيع) پليمري اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي (ويرايش 1، 20 كيلوولت و ويرايش 01، 33 كيلوولت)
10875 لايحه بودجه سال 1397 نسخه ششم اسفند
10838 پيشنويس دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران در شركت هاي توزيع نيروي برق
10841 دستورالعمل مديريت هوشمند ناوگان واحدهاي سيار مبتني بر سامانه اطلاعات مكاني در بهره برداري شبكه هاي توزيع نيروي برق
10842 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10844 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10846 دستورالعمل الزامات انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10845 دستورالعمل الزامات انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10837 دستورالعمل نصب، بهره برداري و نگهداري دستگاه پايانه راه دور(RTU) زميني و هوايي توزيع
10800 پيش نويس«دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف »
10719 فرم بهينه كاوي
10759 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
10720 پيش نويس دستور العمل اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات
10722 روش اجرائي نحوه بررسي و اصلاح پيش نويس هاي ارسالي شركت توانير در خصوص واحدهاي بازرگاني و تداركاتي
10723 روش اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي حوزه بازرگاني و تداركاتي شركتهاي توزيع نيروي برق
10718 آيين نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1396
10795 بخشنامه عدم احتساب امتياز براي گواهينامه هاي صادره از همايش ها، سمينارها و ...
10395 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه هاي هوايي 20 و 33 كيلوولت
10775 دستورالعمل بند الف ماده 20 قانون احكام دائمي
10776 دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه
10661 مزاياي رزمندگان داراي گواهي از كميسيون ماده 5
4201 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 كيلوولت چيني (سراميكي) و سيليكوني اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي(ويرايش 01)
10816 اصلاحيه تصويب نامه 78733 مورخ 3-7-95
10295 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي روغن عايقي براي مصرف ترانسفورماتور توزيع
10537 دستورالعمل ارزيابي برترين هاي شركت هاي زيرمجموعه در نظام پيشنهادها
10516 پيش نويس دستورالعمل الزامات مقاوم سازي و تقويت پايه هاي بتني فرسوده شبكه توزيع
10662 اعمال مدرك تحصيلي بيش از يك بار براي ايثارگران
10519 بخشنامه بودجه سال 1397 به همراه پيوستها
10777 آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1396
10663 معافيت ايثارگران از هزينه انشعاب آب و آبفا
10461 آيين نامه تضمين شركتهاي توزيع برق
10456 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10455 ابلاغ دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار 121 با سيستم GIS
10437 ابلاغ دستورالعمل محاسبه شاخص هاي مشترك محور قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع نيروي برق با اطلاعات محدود
10515 پيش نويس دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
10665 گواهي حضور در جبهه
10255 پيشنويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم
10673 امتيازات ايثارگران
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم ويرايش 3
10158 دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10300 تصويب نامه در خصوص بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم
10666 معافيت هاي انشعاب و بخشودگي برق
10304 گزارش اول ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها از تاريخ 96/03/22 تا 96/04/31
10583 قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مالي سال 1395 كل كشور
10338 قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي
10600 سند ملي راهبرد انرژي كشور
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved