بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
10976 آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها-ويرايش سوم
10977 دستورالعمل پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه
10968 پيش نويس دستورالعمل تحليل علل ريشه اي (RCA)
10967 آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، ح، ط، ي و م تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
10955 آيين نامه اجرايي بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
10959 تصويب نامه افزايشات حقوق كاركنان دولت موضوع بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397
10960 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور
10956 آيين نامه بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1397
10961 تصويب نامه درخصوص افزايش تعرفه هاي برق از ابتداي ارديبهشت1397
10957 آيين نامه بندهاي الف،ب،ج،د،ح،ط،ي،م تبصره 5 قانون بودجه سال 1397
10915 آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 5 قانون بودجه 1397
10916 آيين نامه اجرايي بند ز‍ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397
10899 قانون بودجه سال 1397
10918 آيين نامه اجرايي بند ت ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه
10919 بخشنامه حداقل دستمزد سال 1397
10897 ضوابط اجرايي بودجه 1397
10900 ضوابط اجرايي بودجه سال 97
10917 آيين نامه اجرايي بند ه‍ تبصره 7 قانون بودجه سال 1397
10902 دستورالعمل تدوين اطلس جامع آسيب پذيري شبكه هاي توزيع نيروي برق در مقابل رخدادهاي طبيعي در بستر GIS
10895 قانون بودجه سال 1397
10856 دستورالعمل ارزيابي عملكرد افراد و و واحدها در نظام پيشنهادها
10878 تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي ماده 6 آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396
10876 اصلاحات لايحه بودجه سال 1397 نسخه هفده اسفند
10855 دستورالعمل هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 و 33 كيلوولت (شبكه توزيع) پليمري اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي (ويرايش 1، 20 كيلوولت و ويرايش 01، 33 كيلوولت)
10875 لايحه بودجه سال 1397 نسخه ششم اسفند
10838 پيشنويس دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران در شركت هاي توزيع نيروي برق
10841 دستورالعمل مديريت هوشمند ناوگان واحدهاي سيار مبتني بر سامانه اطلاعات مكاني در بهره برداري شبكه هاي توزيع نيروي برق
10842 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10844 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10846 دستورالعمل الزامات انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10845 دستورالعمل الزامات انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10837 دستورالعمل نصب، بهره برداري و نگهداري دستگاه پايانه راه دور(RTU) زميني و هوايي توزيع
10800 پيش نويس«دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف »
10719 فرم بهينه كاوي
10759 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
10720 پيش نويس دستور العمل اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات
10722 روش اجرائي نحوه بررسي و اصلاح پيش نويس هاي ارسالي شركت توانير در خصوص واحدهاي بازرگاني و تداركاتي
10723 روش اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي حوزه بازرگاني و تداركاتي شركتهاي توزيع نيروي برق
10718 آيين نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1396
10795 بخشنامه عدم احتساب امتياز براي گواهينامه هاي صادره از همايش ها، سمينارها و ...
10395 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه هاي هوايي 20 و 33 كيلوولت
10775 دستورالعمل بند الف ماده 20 قانون احكام دائمي
10776 دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه
10661 مزاياي رزمندگان داراي گواهي از كميسيون ماده 5
4201 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 كيلوولت چيني (سراميكي) و سيليكوني اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي(ويرايش 01)
10816 اصلاحيه تصويب نامه 78733 مورخ 3-7-95
10295 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي روغن عايقي براي مصرف ترانسفورماتور توزيع
10537 دستورالعمل ارزيابي برترين هاي شركت هاي زيرمجموعه در نظام پيشنهادها
10516 پيش نويس دستورالعمل الزامات مقاوم سازي و تقويت پايه هاي بتني فرسوده شبكه توزيع
10662 اعمال مدرك تحصيلي بيش از يك بار براي ايثارگران
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved