بانک اطلاعات جلسات و صورتجلسات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
جلسات
گزارش
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان
13178 جلسه سوم صورتجلسه كارگروه بازرگاني
13100 جلسه يازدهم كارگروه پورتال سازماني
13039 جلسه سی و دوم شوراي آموزش ، پژوهش و فناوري در طبقه سيزدهم
13027 جلسه پنجم كميته راهبري همايش سالانه فاواي صنعت برق
13089 جلسه بیست و نهم صورتجلسه بيست و نهم كميسيون راهبري توسعه مديريت
13099 جلسه دهم كارگروه پورتال سازماني
13138 صورت جلسه مديريت پروژه
13177 جلسه دوم صورتجلسه كارگروه بازرگاني
12867 جلسه چهارم كميته راهبري همايش سالانه فاواي صنعت برق
13098 جلسه نهم كارگروه پورتال سازماني
12976 جلسه بیست و هشتم صورتجلسه بيست و هشتم كميسيون راهبري توسعه مديريت
13137 صورت جلسه مديريت پروژه
12870 جلسه بیست و هفتم صورتجلسه بيست و هفتم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12796 جلسه سوم جلسه برآورد بار و انرژي
12797 جلسه دوم جلسه برآورد بار و انرژي
12794 جلسه يکم جلسه برآورد بار و انرژي
13136 صورت جلسه مديريت پروژه
13176 جلسه يکم صورتجلسه كارگروه بازرگاني
12869 جلسه بیست و ششم صورتجلسه بيست و ششم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12748 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13016 جلسه بیست و سوم صورتجلسه بيست و سومين جلسه كميته سرمايه انساني
13135 صورت جلسه مديريت پروژه
12752 جلسه بیست و دوم بيست و دومين جلسه كميته سرمايه انساني
12778 جلسه هفدهم جلسه كميته فاواي شركتهاي برق منطقه اي
12731 جلسه بیست و پنجم صورتجلسه بيست و پنجم كميسيون راهبري توسعه مديريت
13134 صورت جلسه مديريت پروژه
13097 جلسه هشتم كارگروه پورتال سازماني
12730 جلسه بیست و چهارم صورتجلسه بيست و چهارم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12608 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13133 صورت جلسه مديريت پروژه
12751 جلسه بیست و يکم بيست و يكمين جلسه كميته سرمايه انساني
12452 جلسه هفتاد و پنجم بررسي نقشه راه پروژه هاي كميته و ارائه گزارش از پروژه فخيم
13096 جلسه هفتم كارگروه پورتال سازماني
12729 جلسه بیست و سوم صورتجلسه بيست و سوم كميسيون راهبري توسعه مديريت
13132 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12472 مطالب ارائه شده در چهلمين سمينار بهبود بهره برداري مورخ950928و950929
12607 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
12432 جلسه سيزدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12534 جلسه بیستم بيستمين جلسه كميته سرمايه انساني
12533 جلسه بیستم صورتجلسه بيستمين جلسه كميته سرمايه انساني
12421 جلسه بیست و دوم صورتجلسه بيست و دوم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12535 جلسه نوزدهم جلسه كميته سرمايه انساني
13095 جلسه ششم كارگروه پورتال سازماني
12420 جلسه بیست و يکم صورتجلسه بيست و يكم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12291 test
12482 تست
12436 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12263 جلسه دوازدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
13094 جلسه پنجم كارگروه پورتال سازماني
12447 جلسه هفتاد و چهارم بررسي نظامنامه و پروژه فخيم
جلسات و صورتجلسات - شرکت توانير
© 1387-1389 Tavanir, all rights reserved