بانک اطلاعات جلسات و صورتجلسات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
جلسات
گزارش
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان
13379 جلسه سيزدهم كارگروه پورتال سازماني
13364 جلسه بیستم جلسه كميته فاواي شركتهاي برق منطقه اي
13378 جلسه دوازدهم كارگروه پورتال سازماني
13178 جلسه سوم صورتجلسه كارگروه بازرگاني
13100 جلسه يازدهم كارگروه پورتال سازماني
13363 جلسه نوزدهم جلسه كميته فاواي شركتهاي برق منطقه اي
13039 جلسه سی و دوم شوراي آموزش ، پژوهش و فناوري در طبقه سيزدهم
13027 جلسه پنجم كميته راهبري همايش سالانه فاواي صنعت برق
13021 جلسه شانزدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
13099 جلسه دهم كارگروه پورتال سازماني
13056 جلسه هجدهم جلسه كميته فاواي شركتهاي برق منطقه اي
13138 صورت جلسه مديريت پروژه
13177 جلسه دوم صورتجلسه كارگروه بازرگاني
12867 جلسه چهارم كميته راهبري همايش سالانه فاواي صنعت برق
12908 جلسه پانزدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
13098 جلسه نهم كارگروه پورتال سازماني
13137 صورت جلسه مديريت پروژه
12796 جلسه سوم جلسه برآورد بار و انرژي
12797 جلسه دوم جلسه برآورد بار و انرژي
12794 جلسه يکم جلسه برآورد بار و انرژي
13136 صورت جلسه مديريت پروژه
13176 جلسه يکم صورتجلسه كارگروه بازرگاني
12748 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13135 صورت جلسه مديريت پروژه
12655 جلسه چهاردهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12752 جلسه بیست و دوم بيست و دومين جلسه كميته سرمايه انساني
12778 جلسه هفدهم جلسه كميته فاواي شركتهاي برق منطقه اي
13134 صورت جلسه مديريت پروژه
13097 جلسه هشتم كارگروه پورتال سازماني
12608 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
13133 صورت جلسه مديريت پروژه
12751 جلسه بیست و يکم بيست و يكمين جلسه كميته سرمايه انساني
12452 جلسه هفتاد و پنجم بررسي نقشه راه پروژه هاي كميته و ارائه گزارش از پروژه فخيم
13096 جلسه هفتم كارگروه پورتال سازماني
12729 جلسه بیست و سوم صورتجلسه بيست و سوم كميسيون راهبري توسعه مديريت
13132 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12472 مطالب ارائه شده در چهلمين سمينار بهبود بهره برداري مورخ950928و950929
12607 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
12432 جلسه سيزدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12534 جلسه بیستم بيستمين جلسه كميته سرمايه انساني
12533 جلسه بیستم صورتجلسه بيستمين جلسه كميته سرمايه انساني
12421 جلسه بیست و دوم صورتجلسه بيست و دوم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12535 جلسه نوزدهم جلسه كميته سرمايه انساني
13095 جلسه ششم كارگروه پورتال سازماني
12420 جلسه بیست و يکم صورتجلسه بيست و يكم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12291 test
12482 تست
12436 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12263 جلسه دوازدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
13094 جلسه پنجم كارگروه پورتال سازماني
جلسات و صورتجلسات - شرکت توانير
© 1387-1389 Tavanir, all rights reserved