بانک اطلاعات جلسات و صورتجلسات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
جلسات
گزارش
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان
12867 جلسه چهارم كميته راهبري همايش سالانه فاواي صنعت برق
12976 جلسه بیست و هشتم صورتجلسه بيست و هشتم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12870 جلسه بیست و هفتم صورتجلسه بيست و هفتم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12796 جلسه سوم جلسه برآورد بار و انرژي
12797 جلسه دوم جلسه برآورد بار و انرژي
12794 جلسه يکم جلسه برآورد بار و انرژي
12869 جلسه بیست و ششم صورتجلسه بيست و ششم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12748 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
12778 جلسه هفدهم جلسه كميته فاواي شركتهاي برق منطقه اي
12731 جلسه بیست و پنجم صورتجلسه بيست و پنجم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12730 جلسه بیست و چهارم صورتجلسه بيست و چهارم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12608 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
12452 جلسه هفتاد و پنجم بررسي نقشه راه پروژه هاي كميته و ارائه گزارش از پروژه فخيم
12729 جلسه بیست و سوم صورتجلسه بيست و سوم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12472 مطالب ارائه شده در چهلمين سمينار بهبود بهره برداري مورخ950928و950929
12607 جلسه ماهانه مهندسي ارزش
12432 جلسه سيزدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12534 جلسه بیستم بيستمين جلسه كميته سرمايه انساني
12533 جلسه بیستم صورتجلسه بيستمين جلسه كميته سرمايه انساني
12421 جلسه بیست و دوم صورتجلسه بيست و دوم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12535 جلسه نوزدهم جلسه كميته سرمايه انساني
12420 جلسه بیست و يکم صورتجلسه بيست و يكم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12291 test
12482 تست
12436 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12263 جلسه دوازدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12447 جلسه هفتاد و چهارم بررسي نظامنامه و پروژه فخيم
12609 جلسه ششم كارگروه تخصصي بومي سازي و استانداردهاي حاكميت و مديريت خدمات فناوري اطلاعات
12419 جلسه بیستم صورتجلسه بيستم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12071 جلسه شصت و نهم سياست گذاري آتي GIS
12418 جلسه نوزدهم صورتجلسه نوزدهم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12176 جلسه پنجم كارگروه تخصصي بومي سازي و استانداردهاي حاكميت و مديريت خدمات فناوري اطلاعات
12041 جلسه يازدهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12011 جلسه هفتاد و سوم بازنگري پروژه هاي كميته
12182 جلسه نوزدهم بررسي روند پروژه هاي جاري كميته
12417 جلسه هجدهم صورتجلسه هجدهم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12070 جلسه شصت و هشتم سياست گذاري آتي GIS
12013 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12010 جلسه هفتاد و دوم بازنگري پروژه هاي كميته
11999 جلسه چهارم كارگروه تخصصي بومي سازي و استانداردهاي حاكميت و مديريت خدمات فناوري اطلاعات
12416 جلسه هفدهم صورتجلسه هفدهم كميسيون راهبري توسعه مديريت
11857 جلسه سی و نهم مطالب ارائه شده در سي ونهمين سمينار بهبود بهره برداري مورخ950331
11753 جلسه دهم كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
12415 جلسه شانزدهم صورتجلسه شانزدهم كميسيون راهبري توسعه مديريت
11966 جلسه ماهانه مديريت پروژه
12069 جلسه شصت و هفتم سياست گذاري آتي GIS
11736 مطالب ارائه همايش هماهنگي مسئولين اجرائي طرح هاي پاسخگويي بار
12414 جلسه پانزدهم صورتجلسه پانزدهم كميسيون راهبري توسعه مديريت
12009 جلسه هفتاد و يکم بررسي پروژه هاي جاري كميته
11696 كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي
جلسات و صورتجلسات - شرکت توانير
© 1387-1389 Tavanir, all rights reserved